Senast publicerat 05-12-2022 11:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 74/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om temporär ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 17 § i lagen om elev- och studerandevård
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.05.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådMerituuli MähkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022.

Första behandlingen

08.11.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-8 i proposition RP 74/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 75/2020 rd, 45/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 10/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

15.11.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

16.11.2022
Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 74/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 75/2020 rd, 45/2021 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 10/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.11.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.11.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.05.2022
Behandlingen avslutad27.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hälso- och sjukvårdutsatt tidsjukvårdtandvård (hälso- och sjukvård)välfärdsområdenprimärvårdstudenthälsovårdstiftelserstuderandefångvårdskyndsamhetutan brådskabehovsuppskattningFolkpensionsanstaltenInstitutet för hälsa och välfärdEnheten för hälso- och sjukvård för fångar