Senast publicerat 25-10-2021 12:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 89/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 3 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.05.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJanne  KanervaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

terrorismbrott (juridik)terroristergrupperverksamhetuppmuntranvärvningstraffbarhetfinansieringresandetvångsmedelinformationsanskaffning