Ministrarnas bindingar
SR
2
2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne samt ministrarna Kiuru och Marin)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för ändringar som statsrådsmedlemmarna har lämnat om sina bindningar och som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 27 juni 2019 
Statsminister
Antti
Rinne
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Antti Rinne 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egnahemshus på arrendetomt i Mäntsälä, värde ca 300 000 euro 
Motorsegelbåt ägd tillsammans med makan, värde ca 100 000 euro 
En fjärdedel av en semesterandel i Ylläs, värde ca 20 000 euro 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 
Ca 200 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Mäntsälä kommunfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Krista Kiuru 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 
Bostadslån för ägarbostäder 102 385 euro och 152 608 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Björneborgs stadsfullmäktige, ledamot 
Björneborgs stadsfullmäktige, ordförande  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Styrgruppen för utvärdering av organisationsreformens konsekvenser och av ledningssystemen i Björneborg, avsked begärts 12.6. 
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, medlem i representantskapet, avsked begärts 5.6 
Åbo universitet, delegationen för pedagogiska fakulteten, medlem, avsked begärts 5.6. 
Åbo universitet, delegationen för samhällsvetenskapliga fakulteten, medlem, avsked begärts 5.6. 
Konsumentförbundet, styrelseordförande, avsked begärts 5.6. 
Finsk-estniska kulturstiftelsen, styrelsemedlem, avsked begärts 5.6. 
Finnvera Abp, vice ordförande för förvaltningsrådet, avsked begärts 5.6. 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Sanna Marin 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 
Bostadslån 99 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Tammerfors stadsfullmäktige, ledamot 2017–2021 
Tammerfors stad, inkomster från förtroendeuppdrag 2018: 5145 euro  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 27-06-2019 13:07