Senast publicerat 27-11-2021 12:30

Ministrarnas bindingar SR 1/2020 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar. 

Helsingfors den 7 maj 2020 
Statsminister 
Sanna 
Marin 
 
Regeringsråd 
Arno 
Liukko 
 

Bilaga 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Hanna Kosonen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 

Firma Töpinä. Expertservice, inte aktiv. 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Fritidsbostad. Skog, 57 hektar. 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Bostadslån 300 000 euro. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Stadsfullmäktige i Nyslott, ledamot. 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Europeiska skogsinstitutet EFI, styrelseledamot. 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.