Senast publicerat 27-11-2021 12:30

Ministrarnas bindingar SR 4/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Risikko)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för minister Risikkos bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 7 juli 2016 
Vid förhinder för statsministern, undervisnings- och kulturminister 
Sanni 
Grahn-Laasonen 
 
Lagstiftningsråd 
Sanna 
Helopuro 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Paula Risikko 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Hälften av ett egnahemshus, Seinäjoki 

Hälften av en bostad, Helsingfors 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Bostadslån 30.000 € gemensamt med maken 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Finlands Hjärtförbund rf., ordförande 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Seinäjoki stadsfullmäktige, medlem 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Valio Ab, etiska delegationen, medlem 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

Helsingfors den 4 juli 2016 

Paula Risikko