Senast publicerat 09-06-2022 16:30

Ministrarnas bindingar SR 4/2022 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för statsrådsmedlems bindningar. 

Helsingfors den 9 juni 2022 
Vid förhinder för statsministern, utrikesminister 
Pekka 
Haavisto 
 
Lagstiftningsråd 
Päivi 
Pietarinen 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 

Minister: Maria Ohisalo   

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:  

Aktieägande och annat ägande i företag:   

Investeringsportfölj 5.6.2022, marknadsvärde 45 713 euro:  

  

Nordiska aktier 5 338 euro 

Övriga aktier 21 091 euro 

Fonder 19 283 euro 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  

Hem i Helsingfors, lån tillsammans med maken 392 000 euro 

Aktiebostad i Helsingfors, lån tillsammans med maken 244 000 euro 

Andra betydande inkomstkällor:  

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part:  

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:   

Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige  

Andra betydande bindningar:  

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:  

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.