Senast publicerat 27-11-2021 12:30

Ministrarnas bindingar SR 5/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Mattila)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 22 september 2016 
Statsminister 
Juha 
Sipilä 
 
Understatssekreterare 
Timo 
Lankinen 
 

Bilaga 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)  

Minister: Pirkko Anneli Mattila  

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Fastigheter: 

Arrendemark 0,38 ha på vilken ett egnahemshus på 120 m2 tillsammans med maken  

Fastighet tillsammans med maken 1/2, jordbruksmark 1,3 ha och skogsmark 2,2 ha 

En andel på 1/11 i lantbrukssammanslutning 

En andel på 1/11 i skogsmark, jordbruksmark och impediment ca 111 ha  

En andel på 5/330 i skogsmark och impediment ca 8 ha  

Aktielägenheter: 

Bostad i Helsingfors, andel 1/2 ca 16,4 m2 lägenhet 

Bostad i Uleåborg, andel 1/2 ca 44,5 m2 lägenhet 

Andelar i sammanslutningar: 

Lantbrukssammanslutning, andel av förmögenheten 1/11 

En andel på 5/330 av inkomster från lantbruk och andra inkomster samt av förmögenheten 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Krediter: 

Skuld för inkomstens förvärvande 37 238,16 € (andel 50,00 % av skulden) 

Bostadsskuld 48 152,38 € (andel 50,00 % av skulden)  

Övriga skulder 6 003,31 € (andel 50,00 % av skulden) 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Sannfinländarnas lokalförening i Muhos, styrelseledamot 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Kommunfullmäktige i Muhos, ledamot, Muhos kommun, utbildnings- och dagvårdsnämnden, vice ordförande  

Norra Österbottens förbunds landskapsstyrelse, ledamot, Norra Österbottens förbunds projekt PoPSTer, medlem i styrgruppen (Muhos kommun)  

Utrikespolitiska institutets styrelse, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Make Pekka Mattila, äktenskapet ingått 30.7.1989 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Norra Österbottens förbunds landskapsstyrelse, ledamot  

Norra Österbottens förbunds projekt PoPSTer, medlem i styrgruppen (Muhos kommun) 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

Helsingfors den 22 september 2016