Ministrarnas bindingar
SR
5
2016 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Mattila)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 22 september 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Understatssekreterare
Timo
Lankinen
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)  
Minister: Pirkko Anneli Mattila  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Fastigheter: 
Arrendemark 0,38 ha på vilken ett egnahemshus på 120 m2 tillsammans med maken  
Fastighet tillsammans med maken 1/2, jordbruksmark 1,3 ha och skogsmark 2,2 ha 
En andel på 1/11 i lantbrukssammanslutning 
En andel på 1/11 i skogsmark, jordbruksmark och impediment ca 111 ha  
En andel på 5/330 i skogsmark och impediment ca 8 ha  
Aktielägenheter: 
Bostad i Helsingfors, andel 1/2 ca 16,4 m2 lägenhet 
Bostad i Uleåborg, andel 1/2 ca 44,5 m2 lägenhet 
Andelar i sammanslutningar: 
Lantbrukssammanslutning, andel av förmögenheten 1/11 
En andel på 5/330 av inkomster från lantbruk och andra inkomster samt av förmögenheten 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Krediter: 
Skuld för inkomstens förvärvande 37 238,16 € (andel 50,00 % av skulden) 
Bostadsskuld 48 152,38 € (andel 50,00 % av skulden)  
Övriga skulder 6 003,31 € (andel 50,00 % av skulden) 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Sannfinländarnas lokalförening i Muhos, styrelseledamot 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Muhos, ledamot, Muhos kommun, utbildnings- och dagvårdsnämnden, vice ordförande  
Norra Österbottens förbunds landskapsstyrelse, ledamot, Norra Österbottens förbunds projekt PoPSTer, medlem i styrgruppen (Muhos kommun)  
Utrikespolitiska institutets styrelse, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Make Pekka Mattila, äktenskapet ingått 30.7.1989 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Norra Österbottens förbunds landskapsstyrelse, ledamot  
Norra Österbottens förbunds projekt PoPSTer, medlem i styrgruppen (Muhos kommun) 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 22 september 2016 
Senast publicerat 07-03-2017 09:25