Veckoplan
Lagutskottet
Veckoplan för veckan 6/2020
Torsdag 6.2.2020 kl. 10.00
Åtgärdsmotion om att sätta i kraft ett förbud mot att använda smarttelefoner för att effektivisera övervakningen av fångar i öppna anstalter
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
IPF Digital Finland Oy
Utskottet diskuterade om fortsatt behandling av ärendet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hörde: 
konsultativ tjänsteman
Toni
Tiala
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Miia
Ljungqvist
justitieministeriet
statsåklagare
Ritva
Sahavirta
Åklagarmyndigheten
Promillegränserna för rattfylleri
Utskottets eget ärende
Utskottet hörde: 
specialsakkunnig
Katariina
Paakkanen
justitieministeriet
sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Fredag 7.2.2020 kl. 9.15
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Utskottet hör: 
överinspektör
Päivi
Hieta
Migrationsverket
projektchef
Marjo
Alatalo
Helsingfors stad
ordförande
Yaron
Nadbornik
Judiska församlingen i Helsingfors
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Män rf
Senast publicerat 06-02-2020 13:36