Veckoplan
Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 48/2019
Tisdag 26.11.2019 kl. 12.00
Mötet i Europeiska unions råd 25.11.2019 (ulkoasiainneuvosto /kehitys 25.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Antecknades ha inkommit:. 
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats (EUNAVFOR MED) mot människosmuggling på Medelhavet
Statsrådets USP-utredning
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 9/2019 vp - UTP 8/2015 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutade ta ärendet till behandling. 
Utskottet beslutade skicka den kompletterande skrivelsen UTPJ 9/2019 vp - UTP 8/2015 vp för eventuella åtgärder till försvarsutskottet. 
Utskottet beslutade höra sakkunniga. 
Latinalaisen Amerikan ajankohtaiskatsaus
Utskottets eget ärende
Utskottet hörde: 
enhetschef
Anu
Vuori-Kiikeri
utrikesministeriet
Utredningen antecknades som mottagen. 
sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regeringens proposition
Utskottet hörde: 
enhetschef
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
utrikesministeriet
Utskottet inledde förberedande debatt. 
Onsdag 27.11.2019 kl. 11.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats (EUNAVFOR MED) mot människosmuggling på Medelhavet
Statsrådets USP-utredning
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
generalsekreterare
Vesa
Valtonen
Säkerhetskommittén
Torsdag 28.11.2019 kl. 12.00
Fredag 29.11.2019 kl. 11.00
Mötet i Europeiska unions råd 21.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 21.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
utrikesministeriet
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats (EUNAVFOR MED) mot människosmuggling på Medelhavet
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
enhetschef
Sari
Rautio
utrikesministeriet
enhetschef
Otto
Saxén
försvarsministeriet
äldre avdelningsstabsofficer
Matti
Kemppilä
försvarsministeriet
Huvudstaben
Senast publicerat 27.11.2019 10:21