Veckoplan
Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 7/2020
Tisdag 11.2.2020 kl. 12.00
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 22/2019 vp - E 125/2016 har lämnats till utrikesutskottet för kännedom. 
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse UJ 1/2020 vp - U 65/2018 vp har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets utredning: Förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap (Economic Partnership Agreements, EPA) med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länder): uppdatering av förhandlingsdirektiven
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet godkände åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen. 
Valtioneuvoston selvitys: ASEM-ulkoministerikokous 15.-16.12.2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet godkände åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen. 
Statsrådets utredning: OSSE:s ministermöte i Bratislava 5-6.12.2019
Statsrådets USP-utredning
Rapportering. 
Statsrådets utredning: Berättelse om statsförvaltningens medverkan i partnerskapssamarbetet med Nato 2018
Statsrådets USP-utredning
Ett meddelande från försvarsutskottet antecknades ha inkommit: inga åtgärder 
Statsrådets utredning: konsekvensbedömning av Finlands deltagande i en irländsk-finländsk bataljon i FN:s UNIFIL-insats 2012–2018
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutade ta ärendet till behandling. 
Statsrådets utredning: begränsande åtgärder med anledning av situationen i Östra Medelhavet
Statsrådets USP-utredning
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 14/2019 vp - UTP 13/2019 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutade med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Antecknades ha utdelat till utskottet:. 
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hörde: 
enhetschef
Sari
Rautio
utrikesministeriet
ambassadråd
Anu
Konttinen
utrikesministeriet
äldre avdelningsstabsofficer
Matti
Kemppilä
försvarsministeriet
ledande expert
Vesa
Kotilainen
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Kalle
Kekomäki
inrikesministeriet
major, avdelningsstabsofficer
Aki
Leino
Huvudstaben
Utskottet diskuterade planen för hörande av sakkunniga. 
Statsrådets utredning: Inrikesministeriets och Förenta staternas säkerhetsministeriums (DHS) gemensamma deklaration om bekämpning av säkerhetshot
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hörde: 
konsultativ tjänsteman
Kalle
Kekomäki
inrikesministeriet
specialsakkunnig
Kia
Vertio
inrikesministeriet
Onsdag 12.2.2020 kl. 11.00
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en finansieringsmekanism för EU:s yttre förbindelser för finansieringsperioden 2021–2027
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; Europeiska försvarsfonden
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021–2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.
Statsrådets E-utredning
Statsrådets E-utredning
Statsrådets U-skrivelse
Statsrådets E-utredning
Statsrådets E-utredning
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Statsrådets utredning: Utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt försvarssamarbete; Europeiska rådets uppföljning 15.12.2016
Statsrådets USP-utredning
Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. UTPJ 10/2019 vp - UTP 3/2017 vp 
Utskottet hör: 
enhetschef
Sari
Rautio
utrikesministeriet
ambassadråd
Outi
Hyvärinen
utrikesministeriet
EU-medarbetare
Reetta
Palojoensuu
försvarsministeriet
äldre avdelningsstabsofficer
Jyri
Saanio
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Krista
Salo
försvarsministeriet
Irak-ajankohtaiskatsaus
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
ambassadör
Vesa
Häkkinen
utrikesministeriet
Torsdag 13.2.2020 kl. 12.00
Inget möte
Fredag 14.2.2020 kl. 11.00
Mötet i Europeiska unions råd 9.12.2019 (ulkoasiainneuvosto 9.12.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
politisk statssekreterare
Johanna
Sumuvuori
utrikesministeriet
avdelningschef
Mikko
Kinnunen
utrikesministeriet
enhetschef
Matti
Nissinen
utrikesministeriet
Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 20.1.2020 (Rådet för utrikes frågor 20.1.2020)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Rapportering 
Utskottet hör: 
politisk statssekreterare
Johanna
Sumuvuori
utrikesministeriet
avdelningschef
Mikko
Kinnunen
utrikesministeriet
enhetschef
Matti
Nissinen
utrikesministeriet
Utredningen antecknas som mottagen. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (ändring av förordningen om genomdrivande av internationella handelsregler)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hör: 
enhetschef
Tuuli-Maaria
Aalto
utrikesministeriet
Senast publicerat 11-02-2020 14:39