Veckoplan
Stora utskottet
Veckoplan för veckan 14-15/2020
Veckan 14
Fredag 3.4.2020 -
Inställt möte
Veckan 15
Måndag 6.4.2020 kl. 12.30, Lillaparlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (ändring av den s.k. slotförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 18/2020 rd. 
Ställningstagandet av kommunikationsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 16/2020 rd. 
Statsrådets utredning: EU; kultur: rådets beslut vad gäller förlängning av rätten att beviljas förmåner för audiovisuella samproduktioner enligt artikel 5 i protokollet om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan 1.7.2020–30.6.2023
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till kulturutskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation
Statsrådets U-skrivelse
Den kompletterande skrivelsen UJ 9/2020 rd - U 19/2017 rd har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 9/2020 rd - U 19/2017 rd för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 768/2005, (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1005/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1139 vad gäller fiskerikontrollen (Ändring av förordningar gällande fiskerikontroll)
Statsrådets U-skrivelse
Den kompletterande skrivelsen UJ 8/2020 rd - U 66/2018 rd har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 8/2020 rd - U 66/2018 rd för eventuella åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021–2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.
Statsrådets U-skrivelse
Den kompletterande skrivelsen UJ 7/2020 rd - U 88/2018 rd har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 7/2020 rd - U 88/2018 rd för eventuella åtgärder till utrikesutskottet, finansutskottet och försvarsutskottet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av utrikesutskottet antecknas som inkommet: Utskottet har ingenting att anmärka mot statsrådets hållning 
Statsrådets utredning: Riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser efter 2020; kommissionens utkast till riktlinjer
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av miljöutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från social- och hälsovårdsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 12/2020 vp 
Ett meddelande från kulturutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 12/2020 rd 
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Förslag från kommissionen om ändring av den allmänna förordningen om europeiska struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond som reaktion på coronavirussituationen
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från jord- och skogsbruksutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Numera ärende U 5/2020 rd. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från kommunikationsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Numera ärende U 4/2020 rd. 
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
Ekonomiutskottet: EkUU 3/2020 rd. 
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Pellervon taloustutkimus PTT
Löntagarnas forskningsinstitut
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
STTK rf
Akava ry
Finlands näringsliv rf
Företagarna i Finland rf
Naturpanelen
Climate Leadership Coalition
sametinget
Ålands landskapsregering
arbets- och näringsministeriet
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Statsrådets U-skrivelse
Miljöutskottet: MiUU 2/2020 rd. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
 
Statsrådets utredning: Förslag till EU:s ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till finansutskottet. 
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utskottet hör: 
minister
Katri
Kulmuni
avustajinaan (etä):EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson jafinanssiasiantuntija Jouni Sinivuori.valtiovarainministeriö 
Eurogruppens inofficiell videokonferens 7.4.2020
Utskottet hör: 
minister
Katri
Kulmuni
avustajinaan (etä):EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson jafinanssiasiantuntija Jouni Sinivuori.valtiovarainministeriö 
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Maatalous- ja kalastusministereiden videokokous 25.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 2.-3.12.2019 (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto /liikenne, televiestintä 2.-3.12.)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 4.12.2019 (Energiråd 4.12.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 9.-10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 9.-10.12.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 16.-17.12.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 20.1.2020 (Rådet för utrikes frågor 20.1.2020)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 27.1.2020 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 13.2.2020 (Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 17.2.2020 (Rådet för allmänna frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Mötet i Europeiska unions råd 20.2.2020 (Rådet för utbildning)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 17.2.2020 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Mötet i Europeiska unions råd 27.-28.2.2020 (Rådet för konkurrenskraft)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 25.2.2020 (Rådet för allmänna frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous 6.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Epävirallinen liikenneministerikokous 10. - 11.3.2020 (merenkulku)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Mötet i Europeiska unions råd 12.-13.3.2020 (Rådet för rättsliga och inrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Mötet i Europeiska unions råd 6.3.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (punktskattedirektivet) med dithörande förslag till ändring i rådets förordning (om administrativt samarbete i fråga om punktskatter) samt till parlamentets och rådets beslut (datorisering)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Senast publicerat 03-04-2020 11:57