Veckoplan
Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020
Onsdag 3.6.2020 kl. 9.30
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
 
 
sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 
 
 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
Utskottets eget ärende
 
Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 3/2020 rd. 
Utrikesutskottet: UtUU 4/2020 rd. 
Torsdag 4.6.2020 kl. 10.00
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Övrigt ärende
Antecknades ha utdelat till utskottet: utskottsråds promemoria. 
Utskottet slutförde den förberedande debatten. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
finansministeriet
justitieministeriet
social- och hälsovårdsministeriet
Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottet fortsatte förberedande debatt. 
Fredag 5.6.2020 kl. 9.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder angående tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökning av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet till följd av covid-19-utbrottet (temporär förordning om medborgarinitiativet)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Tuukka
Taipale
finansministeriet
professor
Päivi
Leino-Sandberg
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Statsrådets E-utredning
Förhandsbehandling 
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Johannes
Leppo
statsrådets kansli
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
justitiekanslern i statsrådet
Tuomas
Pöysti
justitiekanslersämbetet
professor
Päivi
Leino-Sandberg
professor
Kaarlo
Tuori
professor
Tuomas
Ojanen
Senast publicerat 04-06-2020 16:51