Veckoplan
Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020
Tisdag 2.6.2020 kl. 12.15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
Utskottet godkände planen för hörande av sakkunniga. Utskottet kallar in: arbets- och näringsministeriet, professor Pertti Järventausta, professor Mikael Collan. Utskottet begär skriftligt yttrande av: Energimyndigheten, Försörjningsberedskapscentralen, Finsk Energiindustri rf, Energianvändare i Finland rf, Finlands Egnahemsförbund r.f.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
Utskottet godkände planen för hörande av sakkunniga. Utskottet kallar in: arbets- och näringsministeriet, professor Pertti Järventausta, professor Mikael Collan. Utskottet begär skriftligt yttrande av: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Gasgrid Finland Oy, Suomen Kaasuyhdistys ry, Energianvändare i Finland rf, Finlands Egnahemsförbund r.f.. 
sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ja pankkien vakavaraisuusasetuksen muutosehdotus COVID-19 pandemian vastaamiseksi
Statsrådets U-skrivelse
Statsrådets E-utredning
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande som sådant. 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottet förde förberedande debatt. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottet hörde: 
professor
Ari
Hyytinen
universitetsforskare
Karoliina
Majamaa
Senior Advisor
Anu
Raijas
Finlands Bank
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Helsingfors stad
Jyväskylä stad
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
dekanus
Juho
Saari
Tammerfors universitet
Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf
Frånvarande med förhinder: 
Helsinki Graduate School of Economics
Utskottet förde förberedande debatt. 
Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Climate Leadership Coalition
Onsdag 3.6.2020 kl. 11.00
Statsrådets utredning: Covid-19; Kommissionens riktlinjer och rekommendationer för att återuppta turismen och transporterna som en del av avvecklingen av begränsningsåtgärderna med anledning av covid-19
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet beslutade att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Statsrådets utredning: E-skrivelse: Kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Lissabonunionens församling
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet beslutade att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
Statsrådets U-skrivelse
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande med ändringar. 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Mot utlåtandet lämnades en avvikande mening: saf. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
Statsrådets U-skrivelse
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande med ändringar. 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Mot utlåtandet lämnades en avvikande mening: saf. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande med ändringar. 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Mot utlåtandet lämnades en avvikande mening: saf. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Torsdag 4.6.2020 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
En reservation lämnades till betänkandet: saml. 
En reservation lämnades till betänkandet: saf. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Fredag 5.6.2020 kl. 11.00
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Statsrådets E-utredning
Förhandsbehandling 
Utskottet hör: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Päivi
Leino-Sandberg
arbetslivsprofessor
Vesa
Vihriälä
Professor of Practice
Jukka
Pekkarinen
politices doktor
Heikki
Koskenkylä
Förberedande debatt förs. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Senast publicerat 04-06-2020 17:39