Veckoplan
Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 14/2021
Veckan 14
Fredag 9.4.2021 kl. 11.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
lagstiftningsråd
Paula
Kirppu
finansministeriet
ledande expert
Ulla
Larmi
Finansinspektionen
ledande expert
Inna
Aaltonen
Finanssiala ry
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Verket för finansiell stabilitet
Konkurrens- och konsumentverket
Börsstiftelsen i Finland
Ersättningsfonden för investerare
professor
Panu
Kalmi
Centralhandelskammaren
finansministeriet
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Pääomasijoittajat ry
Kommunfinans Abp
Inkallad frånvarande: 
professor
Vesa
Puttonen
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 19.3.2021. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 19.3.2021: 
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Förberedande debatt fortsätter. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Företagarna i Finland rf
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
konsultativ tjänsteman
Riitta
Kokko-Herrala
social- och hälsovårdsministeriet
byråchef
Tarja
Taipalus
Finansinspektionen
direktör
Mikko
Kuusela
Finanssiala ry
jurist
Ismo
Heinström
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
verksamhetsledare
Anneli
Kaartinen
Försäkringskassorna rf
intressebevakningsdirektör
Nikolas
Elomaa
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
professor
Niku
Määttänen
Helsinki Graduate School of Economics
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
seniorekonom
Jyrki
Haajanen
Finlands Bank
Finlands Aktuarieförening rf
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 6.4.2021. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 6.4.2021: 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
specialsakkunnig
Eriika
Melkas
arbets- och näringsministeriet
utrikesministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
miljöministeriet
Finlands näringsliv rf
Energimyndigheten
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Finlands naturskyddsförbund rf
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 7.4.2021. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 7.4.2021: 
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Klimatpanelen
Enheten för grå ekonomi, Skatteförvaltningen
Barnombudsmannens byrå
Finlands Naturpanel
Finlands Akademi
Statens ekonomiska forskningscentral
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 7.4.2021: 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Medborgarinitiativ
Sakkunniga: 
professor
Jarmo
Partanen
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
ekonomisk expert
Roger
Wessman
professor
Juha-Pekka
Kallunki
professor
Matti
Liski
skatteexpert
Saara
Hietanen
Finnwatch rf
regeringsråd
Arto
Rajala
arbets- och näringsministeriet
överinspektör
Tatu
Pahkala
arbets- och näringsministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Teknologiindustrin rf
Frånvarande med förhinder: 
universitetslektor
Kaisa
Huhta
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 7.4.2021: 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens och rådets förordning (akt om digitala marknader)
Statsrådets U-skrivelse
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 7.4.2021. 
Statsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantin
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Följande bjuds in att bli hörda: finansministeriet, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet, Finanssiala ry, arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä, Finlands Bank och politices doktor Peter Nyberg. 
Statsrådets utredning: Utkast till 2021-års meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd i nationella domstolar
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets utredning: Beslut om tolkningen av avtalet om en enhetlig patentdomstol och tillhörande protokoll
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till miljöutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 7.4.2021: 
Sakkunniga: 
konsultativ tjänsteman
Tiina
Heinonen
finansministeriet
jurist
Henrik
Kallio
Finansinspektionen
byråchef
Mervi
Toivanen
Finlands Bank
ledande expert
Ville
Kajala
Centralhandelskammaren
juristchef
Jesse
Collin
Börsstiftelsen i Finland
styrelseordförande
Timo
Rothovius
Finlands Aktiesparare rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Konkurrens- och konsumentverket
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Verket för finansiell stabilitet
Euroclear Finland Ab
Kommunfinans Abp
Nasdaq Helsinki Oy
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pääomasijoittajat ry
Inkallad frånvarande: 
Finanssiala ry
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Förberedande debatt fortsätter. 
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 7.4.2021. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphand-ling och 6 b § i straffregisterlagen
Regeringens proposition
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 7.4.2021. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
regeringsråd
Virve
Haapajärvi
arbets- och näringsministeriet
lagstiftningsråd
Heini
Färkkilä
justitieministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
partner
Ilkka
Aalto-Setälä
Borenius Advokatbyrå Ab
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 7.4.2021: 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
Regeringens proposition
Förhandsbehandling. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Följande bjuds in att bli hörda: arbets- och näringsministeriet, Näringslivets forskningsinstitut (Etla), Löntagarnas forskningsinstitut, Turism- och Restaurangförbundet rf, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, Företagarna i Finland rf, Tapahtumateollisuus ry, Teknologiindustrin rf, professor Roope Uusitalo, forskningsprofessor Mika Maliranta, Konkurrens- och konsumentverket och Finlands näringsliv rf. Skriftligt yttrande begärs av följande: Statskontoret, Startup-säätiö sr, Finsk Handel rf, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Resebranschens förbund i Finland rf och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Förhandsbehandling. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Följande bjuds in att bli hörda: arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT, Finsk Energiindustri rf, Bioenergi rf, Skogsindustrin rf, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen kaasuyhdistys ry, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Climate Leadership Coalition, Gasum, Neste, UPM, North European Oil Trade, St1 Nordic, P2X Solutions och Tesla.Skriftligt yttrande begärs av följande: miljöministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, Finlands näringsliv rf, Skatteförvaltningen, Klimatpanelen, Naturpanelen, Finlands Sågindustri rf, Suomen kaasuenergia Oy, Teboil, Sähköautoilijat ry och Etanoliautoilijat ry. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 7.4.2021. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
finansministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 7.4.2021: 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Veckan 15
Inofficiellt distansmöte ti 13.4.2021 kl. 12.15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
 
Inofficiell förberedande debatt förs. 
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
Inofficiell förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Inofficiell förberedande debatt förs. 
Inofficiellt distansmöte on 14.4.2021 kl. 11.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Medborgarinitiativ
Sakkunniga: 
universitetslektor
Kaisa
Huhta
justitieråd
Alice
Guimaraes-Purokoski
högsta domstolen
professor
Olli
Mäenpää
regeringsråd
Arto
Rajala
arbets- och näringsministeriet
överinspektör
Tatu
Pahkala
arbets- och näringsministeriet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin
Statsrådets E-utredning
 
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
Torsdag 15.4.2021 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Fredag 16.4.2021 kl. 11.00
Mötesreservering
Veckan 16
Tisdag 20.4.2021 kl. 12.15
Onsdag 21.4.2021 kl. 11.00
Torsdag 22.4.2021 kl. 12.00
Fredag 23.4.2021 kl. 11.00
Veckan 17
Tisdag 27.4.2021 kl. 12.15
Onsdag 28.4.2021 kl. 11.00
Torsdag 29.4.2021 kl. 12.00
Fredag 30.4.2021 kl. 11.00
Veckan 18
Tisdag 4.5.2021 kl. 12.15
Onsdag 5.5.2021 kl. 11.00
Torsdag 6.5.2021 kl. 12.00
Fredag 7.5.2021 kl. 11.00
Veckan 19
Tisdag 11.5.2021 kl. 12.15
Onsdag 12.5.2021 kl. 11.00
Veckan 20
Tisdag 18.5.2021 kl. 12.15
Onsdag 19.5.2021 kl. 11.00
Torsdag 20.5.2021 kl. 12.00
Fredag 21.5.2021 kl. 11.00
Veckan 21
Tisdag 25.5.2021 kl. 12.15
Onsdag 26.5.2021 kl. 11.00
Torsdag 27.5.2021 kl. 12.00
Fredag 28.5.2021 kl. 11.00
Veckan 22
Tisdag 1.6.2021 kl. 12.15
Onsdag 2.6.2021 kl. 11.00
Torsdag 3.6.2021 kl. 12.00
Fredag 4.6.2021 kl. 11.00
Veckan 23
Tisdag 8.6.2021 kl. 12.15
Onsdag 9.6.2021 kl. 11.00
Torsdag 10.6.2021 kl. 12.00
Fredag 11.6.2021 kl. 11.00
Veckan 24
Tisdag 15.6.2021 kl. 12.15
Onsdag 16.6.2021 kl. 11.00
Torsdag 17.6.2021 kl. 12.00
Fredag 18.6.2021 kl. 11.00
Veckan 25
Tisdag 22.6.2021 kl. 12.15
Onsdag 23.6.2021 kl. 11.00
Senast publicerat 09-04-2021 12:16