Innehållsförteckning

VeckoplanJord- och skogsbruksutskottet Veckoplan för veckan 20/2021

Inofficiellt distansmöte ti 18.5.2021 kl. 9.30 Inställt inofficiellt distansmöte

Tisdag 18.5.2021 kl. 9.30 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Statsrådets E-utredningE 55/2021 rd

Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitikenStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken)

Statsrådets U-skrivelseU 73/2018 rd
Statsrådets U-skrivelseU 12/2019 rd

En kompletterande skrivelse UJ 30/2020 vp - U 73/2018 vp har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga: 

 • lantbruksråd Kari Valonen jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig Sanna-Helena Fallenius jord- och skogsbruksministeriet
 • jordbruksdirektör Johan Åberg Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • verksamhetsledare Jonas Laxåback Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
 • forskningsprofessor Jyrki Niemi Naturresursinstitutet
 • skyddschef, tf. verksamhetsdirektör Tapani Veistola Finlands naturskyddsförbund rf

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • miljöministeriet
 • Livsmedelsindustriförbundet rf

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 14.5.2021: 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd

Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

Förberedande debatt fortsätter. 

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandeförordning om riktlinjer för hur man bevisar att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa är uppfyllda, som ska antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi

Statsrådets E-utredningE 53/2021 rd

Sakkunniga: 

kl. 10.15
 • specialsakkunnig Inkeri Lilleberg arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Harri Haavisto arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kaisa Pirkola jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig Ville Laasonen miljöministeriet
 • chef för internationella och EU-relaterade skogsfrågor Tuomas Nirkkonen Skogsindustrin rf
 • energiexpert Anssi Kainulainen Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • utredningschef Matleena Kniivilä Naturresursinstitutet
 • forskare Antti Mutanen Naturresursinstitutet
 • skyddsexpert Liisa Toopakka Finlands naturskyddsförbund rf

Inofficiellt distansmöte on 19.5.2021 kl. 9.30 

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd

Sakkunniga: 

 • europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Johanna Kentala-Lehtonen statsrådets kansli
 • specialmedarbetare, EU-ärenden Pilvi-Elina Kupias statsrådets kansli

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Regeringens propositionRP 25/2021 rd

Sakkunniga: 

kl. 10.00
 • specialsakkunnig Kirsti Huovinen jord- och skogsbruksministeriet
 • lagstiftningsråd Erkki Arnkil jord- och skogsbruksministeriet

Torsdag 20.5.2021 kl. 9.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitikenStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken)

Statsrådets U-skrivelseU 73/2018 rd
Statsrådets U-skrivelseU 12/2019 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Inofficiellt distansmöte fr 21.5.2021 kl. 9.00 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Statsrådets E-utredningE 55/2021 rd

Sakkunnig: 

 • jord- och skogsbruksministeriet

I EU aktuella ärenden inom jord- och skogsbruksutskottets ansvarsområde

Utskottets eget ärendeEÄ 2/2021 rd

Sakkunnig: 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 
Senast publicerat 18-05-2021 08:49