Veckoplan
Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 15/2021
Inofficiellt distansmöte ti 13.4.2021 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Onsdag 14.4.2021 kl. 11.30
Statsrådets utredning: EU; Grönbok om åldrande: Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till kulturutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
Åtgärdsmotion om att öka skolgymnastiken
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Åtgärdsmotion om att ersätta proffsen inom kultur- och evenemangssektorn för inkomstbortfallet under coronavirusutbrottet
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
direktör
Matti
Lahtinen
Utbildningsstyrelsen
undervisningsråd
Kristiina
Laitinen
Utbildningsstyrelsen
utvecklingschef
Johanna
Jahnukainen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
utvecklingschef
Irmeli
Myllymäki
​Finlands Kommunförbund
jurist
Minna
Antila
​Finlands Kommunförbund
expert
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
rektor
Mirva
Lindström
Privatskolornas Förbund rf
direktör
Laura
Rissanen
Bildningsarbetsgivarna rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands rektorer rf
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 18.2.2021: 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 16.2.2021: 
Sakkunniga: 
jurist
Suvi
Velic
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Arja
Ruponen
social- och hälsovårdsministeriet
enhetschef, finansråd
Tanja
Rantanen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Timo
Ertola
undervisnings- och kulturministeriet
konsultativ tjänsteman
Merja
Niemi
undervisnings- och kulturministeriet
Sakkunniga: 
jurist
Ira
Hietanen-Tanskanen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
expert på småbarnspedagogik
Jaana
Lahdenperä-Laine
Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF
ordförande
Mira
Kumpula
Skolkuratorer rf
ordförande
Annarilla
Ahtola
Finlands Psykologförbund rf
ordförande
Sari
Kokko
Handikappforum rf
expert
Reetta
Pietikäinen
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 19.2.2021: 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 23.2.2021: 
Sakkunniga: 
professor
Marja-Kristiina
Lerkkanen
professor
Anna-Maija
Poikkeus
professor (emerita)
Liisa
Keltikangas-Järvinen
professor (emerita)
Lea
Pulkkinen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 24.2.2021: 
Sakkunniga: 
ordförande
Jutta
Vihonen
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
ordförande
Emilia
Uljas
Finlands Gymnasistförbund rf
ordförande
Henriikka
Mastokangas
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
kommunikatör, politisk sakkunnig
Melina
von Kraemer
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
välfärdspolitisk sakkunnig
Hannele
Kirveskoski
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
socialpolitisk sakkunnig
Touko
Niinimäki
Finlands studentkårers förbund FSF rf
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 3.3.2021: 
Sakkunniga: 
direktör
Anssi
Tuominen
Kajana stads utbildningsaffärsverk
ombudsman (Kajanaland)
Heikki
Kallunki
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
bildningsdirektör
Harri
Rinta-aho
Esbo stad
strategidirektöt
Mats
Brandt
Österbottens välfärdsområde
bildnings- och kulturchef
Mika
Penttilä
nätverket OPPIVA
utbildningsdirektör
Mari
Routti
Villmanstrands stad
skolpsykolog
Liisa
Vilkko
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
enhetschef
Sanna
Imeläinen
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 4.3.2021: 
Sakkunniga: 
professor
Risto
Renkonen
Helsingfors universitet
expert på politisk påverkan
Eero
Löytömäki
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
​Finlands Kommunförbund
Utbildningsstyrelsen
professor
Risto
Renkonen
Helsingfors universitet
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Nationellt universitetsnätverk för socialt arbete Sosnet
Helsingfors universitet
Barnombudsmannens byrå
Finlands Föräldraförbund rf
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Riksarkivet
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
social- och hälsovårdsministeriet
arbets- och näringsministeriet
undervisnings- och kulturministeriet
Vasas finskspråkiga grundläggande utbildnings skolpsykologer och skolkuratorer
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 10.3.2021, 12.3.2021 och 19.3.2021. 
Förberedande debatt förs. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
utvecklingschef
Jarkko
Lahtinen
​Finlands Kommunförbund
fullmäktigeordförande
Tanja
Rantala
Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF
verksamhetsledare
Eila
Seppälä-Vessari
Förbundet för Barnavård i Finland rf
jurist
Sonja
Vahtera
Barnombudsmannens byrå
expert på småbarnspedagogik
Merja
Korhonen
Finlands Föräldraförbund rf
specialsakkunnig
Minttu
Ilveskivi-Hentilä
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Dataombudsmannens byrå
Hyvinvointiala HALI ry
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Utbildningsstyrelsen
Mannerheims Barnskyddsförbund
Riksdagens justitieombudsmans kansli
KT Kommunarbetsgivarna
undervisnings- och kulturministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 17.2.2021: 
Sakkunniga: 
specialsakkunnig
Mervi
Eskelinen
undervisnings- och kulturministeriet
specialsakkunnig
Laura
Niemi
undervisnings- och kulturministeriet
lagstiftningsråd
Virpi
Korhonen
justitieministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 26.2.2021: 
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 11.3.2021. 
Det konstateras att inofficiell allmän debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 8.4.2021. 
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
Sakkunniga: 
professor
Anssi
Keinänen
Östra Finlands universitet
jur.dr., forskningschef
Jussi
Pajuoja
lagstiftningsråd
Eerikki
Nurmi
undervisnings- och kulturministeriet
utvecklingsråd
Kaisa
Tiusanen
justitieministeriet
lagstiftningsdirektör
Susanna
Siitonen
justitieministeriet
jurist
Sonja
Vahtera
Barnombudsmannens byrå
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands Föräldraförbund rf
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 2.3.2021: 
Förberedande debatt förs. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 4.3.2021. 
Det konstateras att inofficiell allmän debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 8.4.2021. 
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentinja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Statsrådets U-skrivelse
Sakkunniga: 
EU-samordnare
Henrik
Ruso
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Kaisu-Maria
Piiroinen
undervisnings- och kulturministeriet
kulturråd
Laura
Mäkelä
undervisnings- och kulturministeriet
kulturråd
Seija
Astala
undervisnings- och kulturministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 19.3.2021: 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende U 65/2018 vp - UJ 51/2020 vp. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
regeringssekreterare
Marjaana
Larpa
undervisnings- och kulturministeriet
expert
Petra
Heikkinen
undervisnings- och kulturministeriet
specialsakkunnig
Petteri
Jartti
justitieministeriet
utvecklingschef
Joonas
Mäkinen
Utbildningsstyrelsen
ordförande
Björn
Wallén
Fritt Bildningsarbete rf
verksamhetsledare
Tytti
Pantsar
Finlands Folkhögskolförening rf
specialsakkunnig
Päivi
Väisänen-Haapanen
​Finlands Kommunförbund
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 16.3.2021: 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 18.3.2021: 
Sakkunniga: 
generalsekreterare
Tuija
Österman
Finlands Sommaruniversitet rf
verksamhetsledare
Jaana
Nuottanen
Medborgarinstitutens förbund MiF
generalsekreterare
Nina
Luukkainen
Urheiluopistot ry
ordförande
Marita
Salo
Studiecentralerna rf
verksamhetsledare
Henrika
Nordin
Bildningsalliansen rf
specialsakkunnig
Tuovi
Manninen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Dataombudsmannens byrå
Bildningsarbetsgivarna rf
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
Finlands Gymnasistförbund rf
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
Finlands studentkårers förbund FSF rf
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Riksarkivet
Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry
Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
undervisnings- och kulturministeriet
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 26.3.2021. 
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
lagstiftningsråd
Maaret
Suomi
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Eerikki
Nurmi
undervisnings- och kulturministeriet
direktör
Anni
Miettunen
Utbildningsstyrelsen
jurist
Laura
Francke
Utbildningsstyrelsen
jurist
Minna
Antila
​Finlands Kommunförbund
verkställande direktör
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf
Fritt Bildningsarbete rf
Finlands Folkhögskolförening rf
Urheiluopistot ry
Finlands biblioteksförening rf
Finlands Olympiska Kommitté rf
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Finlands studentkårers förbund FSF rf
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
Finlands Gymnasistförbund rf
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Forum Artis ry
Barnombudsmannens byrå
Finlands konservatorieförbund rf
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 30.3.2021: 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 31.3.2021: 
Sakkunnig: 
lagstiftningsråd
Eerikki
Nurmi
undervisnings- och kulturministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
statsrådets kansli
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 31.3.2021. 
Ärendet återdogs. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Ville
Korhonen
statsrådets kansli
EU-samordnare
Henrik
Ruso
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd, enhetschef
Mikko
Nupponen
Utbildningsstyrelsen
överdirektör
Riitta
Maijala
Finlands Akademi
direktör
Paula
Tuovinen
Centret för konstfrämjande
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 17.3.2021: 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 25.3.2021: 
Sakkunniga: 
expert på internationell påverkan
Kaisa
Larjomaa
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
utredningschef
Tuuli
Pitkänen
Ungdomsforskningssällskapet rf
professor
Johanna
Kantola
professor
Hannu
Itkonen
Jyväskylä universitet
verkställande direktör
Mikko
Salonen
Finlands Olympiska Kommitté rf
intressebevakningsdirektör
Lauri
Kaira
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Barnombudsmannens byrå
Finlands studentkårers förbund FSF rf
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
Finlands Gymnasistförbund rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 6.4.2021. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för återhämtning och digital omställning inom medier och den audiovisuella sektorn (”Den europeiska mediesektorn under det digitala decenniet”)
Statsrådets E-utredning
Sakkunnig: 
kulturråd
Laura
Mäkelä
undervisnings- och kulturministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Medieförbundet rf
Audiovisual Producers Finland - APFI ry
Sanoma Media Finland Oy
Finlands filmstiftelse sr
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 5.3.2021: 
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 23.3.2021. 
Statsrådets utredning: EU, Forskning, Kommissionens meddelande om en ny era för det europeiska forskningsområdet
Statsrådets E-utredning
Sakkunnig: 
undervisningsråd
Saara
Vihko
undervisnings- och kulturministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Finlands Akademi
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 5.3.2021: 
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 23.3.2021. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopanparlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopanatomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Statsrådets U-skrivelse
Sakkunnig: 
undervisningsråd
Saara
Vihko
undervisnings- och kulturministeriet
Antecknas för kännedom. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 5.3.2021: 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Mobbning och fysiskt våld i skolan
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
undervisningsråd
Kristiina
Laitinen
Utbildningsstyrelsen
jurist
Laura
Francke
Utbildningsstyrelsen
ordförande
Antti
Ikonen
Finlands rektorer rf
utbildningschef
Nina
Lahtinen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
expert på politisk påverkan
Katja
Asikainen
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
verksamhetsledare
Ulla
Siimes
Finlands Föräldraförbund rf
överkonstapel, säkerhetsexpert
Matti
Hirvonen
Polismyndigheten i Sydöstra Finland
specialistläkare i barnpsykiatri, medicine doktor
Jari
Sinkkonen
professor
Mirjam
Kalland
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett gemensamt inofficiellt distansmöte med förvaltningsutskottet onsdag 21.10.2020 kl. 11.15: 
Kulturutskottets möten med intressenter
Utskottets eget ärende
Sakkunniga: 
ordförande
Jukka
Heikkilä
Professorsförbundet
vice ordförande
Eeva
Moilanen
Professorsförbundet
verksamhetsledare
Tarja
Niemelä
Professorsförbundet
styrelsemedlem
Petri
Mäntysaari
Professorsförbundet
styrelseledamot
Matti
Alatalo
Professorsförbundet
styrelseledamot
Jussi
Välimaa
Professorsförbundet
styrelseledamot
Juha
Rouvinen
Professorsförbundet
styrelseledamot
Johanna
Moisander
Professorsförbundet
styrelseledamot
Teija
Laitinen
Professorsförbundet
valtuuston puheenjohtaja
Jaana
Hallamaa
Professorsförbundet
kommunikationsexpert
Elina
Andersson-Finne
Professorsförbundet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 19.2.2021: 
Sakkunniga: 
direktör
Kati
Kuusisto
Tapahtumateollisuus ry
direktör
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
företagare inom musik- och evenemangsbranschen
Paula
Vesala
verksamhetsledare
Kaisa
Rönkkö
Music Finland ry
verkställande direktör
Riku
Kallioniemi
Jääkiekon SM-liiga Oy
regeringsråd
Kirsi
Ruuhonen
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Pasi
Pohjola
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Mika
Salminen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
överdirektör
Riitta
Kaivosoja
undervisnings- och kulturministeriet
överdirektör
Esko
Ranto
undervisnings- och kulturministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 25.2.2021: 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 23.2.2021: 
Sakkunniga: 
generalsekreterare
Rosa
Meriläinen
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
generalsekreterare
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
ordförande
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
verksamhetsledare
Kai
Amberla
Finland Festivals ry
intressebevakningsdirektör
Lauri
Kaira
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
jurist
Kai
Massa
Turism- och Restaurangförbundet rf
verksamhetsledare
Jenna
Lahtinen
LiveFIN rf
näringsidkare
Jari
Väyliö
överdirektör
Riitta
Kaivosoja
undervisnings- och kulturministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 9.3.2021: 
Sakkunniga: 
generalsekreterare
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
musiker
Angelika
Klas-Fagerlund
musiker
Jiri
Kuronen
skådespelare
Krista
Putkonen-Örn
dansör
Antti
Seppänen
skådespelare
Anastasia
Trizna
ljus- och videoplanerare
Petri
Tuhkanen
verksamhetsledare
Kaisa
Rönkkö
Music Finland ry
ordförande
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
överdirektör
Riitta
Kaivosoja
undervisnings- och kulturministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 11.3.2021: 
Sakkunniga: 
verksamhetsledare
Sarianna
Reinikainen
Erilaisten Oppijoiden Liitto ry
verksamhetsledare
Marja-Sisko
Paloneva
Datero rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Erilaisten Oppijoiden Liitto ry
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 11.3.2021: 
Sakkunniga: 
undervisningsråd
Heikki
Blom
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Ilmari
Hyvönen
undervisnings- och kulturministeriet
överläkare
Otto
Helve
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
generalsekreterare
Tiina
Tähkä
Studentexamensnämnden
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 25.3.2021: 
Sakkunniga: 
direktör
Paula
Tuovinen
Centret för konstfrämjande
utvecklingschef
Eva-Maria
Hakola
Centret för konstfrämjande
förvaltningschef
Tiina
Kuoppa
Centret för konstfrämjande
kommunikationschef
Laura
Manninen
Centret för konstfrämjande
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 26.3.2021: 
Sakkunnig: 
statssekreterare
Tuomo
Puumala
undervisnings- och kulturministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 8.4.2021: 
Sakkunniga: 
branschdirektör
Jari
Petäjä
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
sektorchef, barnpsykiatri
Leena
Repokari
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Torsdag 15.4.2021 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
Inofficiellt distansmöte fr 16.4.2021 kl. 11.30
Statrådets utbildningspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse
Sakkunnig: 
undervisnings- och kulturministeriet
Senast publicerat 09-04-2021 14:04