Senast publicerat 03-10-2022 09:27

VeckoplanRevisionsutskottet Veckoplan för veckan 41/2022

Tisdag 11.10.2022 kl. 12.30 

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

BerättelseB 19/2022 rd

Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 1.12.2022. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Statsrådets U-skrivelseU 73/2021 rd

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

En kompletterande skrivelse har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2021

Statsrådets E-utredningE 99/2022 rd

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Regeringens propositionRP 154/2022 rd

Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuellt utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 27.10.2022. 

Onsdag 12.10.2022 kl. 11.30 

Kostnadseffekter för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder

Utskottets eget ärendeEÄ 15/2021 rd

Distansmöte to 13.10.2022 kl. 12.30 

Regeringens årsberättelse 2021Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

BerättelseB 2/2022 rd
BerättelseB 20/2022 rd

Sakkunniga: 

  • finansråd, enhetschef Sakari Lehtiö finansministeriet
  • finansråd Sami Napari finansministeriet
  • direktör Matti Okko Statens revisionsverk
  • Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 21/2022 rd. 

Förvaltningsutskottet: FvUU 21/2022 rd. 

Ekonomiutskottet: EkUU 37/2022 rd. 

Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 10/2022 rd. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: AjUU 11/2022 rd. 

Försvarsutskottet: FsUU 6/2022 rd.