Senast publicerat 26-01-2023 14:33

VeckoplanSocial- och hälsovårdsutskottet Veckoplan för veckan 4/2023

Distansmöte ti 24.1.2023 kl. 10.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret

Regeringens propositionRP 110/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • social- och hälsovårdsministerietbilaga

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 191/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • social- och hälsovårdsministerietbilaga

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 300/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet hörde: 

 • förvaltningschef Jaana Vento HUS-sammanslutningenbilaga
 • integrationsdirektör Kristiina Kariniemi-Örmälä Mellersta Nylands välfärdsområdebilaga
 • social- och patientombud Taija Mehtonen Birkalands välfärdsområdebilaga
 • ledande expert Aino Närkki Hyvinvointiala HALI rybilaga
 • patientombudsman Riitta-Liisa Karhunen bilaga

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Statsrådets redogörelseSRR 8/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • regionförvaltningsöverläkare Hanna-Mari Jauhonen Regionförvaltningsverket i Östra Finlandbilaga
 • förvaltningsöverläkare Sari Raassina Välfärdsområdesbolaget Hyvil Abbilaga
 • säkerhets- och beredskapsdirektör Lasse Kylén Norra Österbottens välfärdsområdebilaga
 • ansvarig chefsöverläkare Sirpa Rainesalo Birkalands välfärdsområdebilaga
 • säkerhets- och beredskapsdirektör Aaro Toivonen HUS-sammanslutningenbilaga
 • direktör Tiina Aitlahti Lääketeollisuus rybilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Folkpensionsanstaltenbilaga
 • Terveysteknologia rybilaga
 • Norra Savolax välfärdsområdebilaga

Utskottet har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Inga yttrandena till utskottet: 

 • Lääke- ja terveyshuolto ry
 • Egentliga Finlands välfärdsområde

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Onsdag 25.1.2023 kl. 8.15 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 191/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sekreteraren presenterade utkastet till betänkande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Utskottet beslutade begära utlåtande av grundlagsutskottet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

Regeringens propositionRP 309/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • finansministerietbilaga

Utskottet förde förberedande debatt. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 314/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • social- och hälsovårdsministerietbilaga

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Statsrådets redogörelseSRR 8/2022 rd

Utskottet förde förberedande debatt. 

Åtgärdsmotion om tillsyn över social- och hälsovårdsenheterna samt om inspektionsbesök

ÅtgärdsmotionAM 92/2021 rd

Utskottet beslutar om ärendet ska sambehandlas med ärende RP 299/2022 rd. 

Åtgärdsmotion om att kontrollera straffregisterutdrag för personer som arbetar som personliga assistenter

ÅtgärdsmotionAM 160/2022 rd

Utskottet beslutar om ärendet ska sambehandlas med ärende RP 299/2022 rd. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 246/2022 rd

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering

Regeringens propositionRP 322/2022 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet godkände planen för hörande av sakkunniga. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 300/2022 rd

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

Distansmöte to 26.1.2023 kl. 10.00 

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Statsrådets redogörelseSRR 16/2022 rd

Ärendet har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för eventuellt utlåtande till framtidsutskottet. Tidsfrist: 17.2.2023. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 301/2022 rd

Sakkunniga: 

 • konsultativ tjänsteman Eva Aalto social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • konsultativ tjänsteman Petteri Jartti justitieministerietbilaga
 • biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen Justitiekanslersämbetetbilaga
 • direktör Pasi Kumpula Domstolsverketbilaga
 • branschdirektör Teemu Mikkola Rättsregistercentralenbilaga
 • ordförande Juha Mikkola Trafik- och patientskadenämndenbilaga

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering

Regeringens propositionRP 322/2022 rd

Sakkunniga: 

 • regeringsråd Eeva Mäenpää finansministerietbilaga
 • konsultativ tjänsteman Jenni Jaakkola finansministeriet
 • specialsakkunnig Jussi Lind social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • forskare Marja-Lisa Laukkonen Institutet för hälsa och välfärd (THL)bilaga
 • förvaltningsöverläkare Sari Raassina Välfärdsområdesbolaget Hyvil Abbilaga
 • forskarprofessor (emeritus) Markku Pekurinen bilaga

Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande 

Distansmöte fr 27.1.2023 kl. 9.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 191/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

 • finansministerietbilaga

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2021

BerättelseB 8/2022 rd

Sakkunniga: 

 • ordförande Riikka Slunga-Poutsalo Folkpensionsanstaltens fullmäktigebilaga
 • ordförande Vertti Kiukas Folkpensionsanstaltens styrelsebilaga
 • generaldirektör Outi Antila Folkpensionsanstaltenbilaga
 • ordförande Tuija Sarlin Kelan toimihenkilöt ry
 • direktör Essi Rentola social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • konsultativ tjänsteman Mikko Horko social- och hälsovårdsministeriet

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och om upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG

Statsrådets U-skrivelseU 93/2022 rd

Sakkunniga: 

 • regeringssekreterare Sini Tervo social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • överläkare Anneli Törrönen social- och hälsovårdsministeriet
 • överinspektör Sari Tähtiharju Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdetbilaga
 • förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä HUS-sammanslutningenbilaga
 • medicinsk direktör Jarkko Ihalainen Finlands Röda Kors, Blodtjänstbilaga