Lagmotion
LM
68
2018 rd
Leena
Meri
saf
m.fl.
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 47 § i självstyrelselagen för Åland
Till riksdagen
MOTIVERING
Landskapet Åland är ett av de mest förmögna områdena i Finland. Landskapet är skuldfritt. I förhållande till befolkningen (cirka 29 500 invånare) är statens utgifter i stort sett dubbelt så höga på Åland som medeltalet i övriga Finland. 
Staten betalar årligen ett avräkningsbelopp och en skattegottgörelse till Åland. Därtill kan staten bevilja extra anslag och särskilda bidrag till Åland. 
Utöver detta åtnjuter Åland en omfattande skattefrihet i fråga om mervärdesskatten, vilket minskar statens inkomster och innebär ett storskaligt dolt företagsstöd till åländska företag. 
Ålänningarna betalar inte fastighetsskatt för permanenta bostäder och inte heller Yle-skatt. Kollektivtrafiken är också gratis. Medborgarna i Fastlandsfinland respektive på Åland är i ojämbördig ställning sinsemellan eftersom invånarna på fastlandet betalar mer i skatt och själv bär kostnaderna för kommunikationerna. Sannfinländarna vill begränsa oskäliga överföringar av statliga medel till landskapet Åland. Invånarna i Fastlandsfinland och på Åland ska vara i en ekonomiskt jämlik ställning. 
Motionen hänför sig till budgetmotion BM 308/2018 rd om minskat anslag för avräkning till Åland på rättvis nivå (-100 000 000 euro) och avses bli behandlad i samband med den. I motionen justeras avräkningsgrunden så att den nya avräkningsprocenten motsvarar det avräkningsbelopp som föreslås i budgetmotionen. 
Vi föreslår
att riksdagen godkänner följande lagförslag: 
Lag 
om ändring av 47 § i självstyrelselagen för Åland 
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen, och i enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), 
ändras 47 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland, som följer: 
47 § 
Avräkningsgrunden och ändring av den 
Avräkningsgrunden är 0,26 procent. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 30.10.2018 
Leena
Meri
saf
Juho
Eerola
saf
Ritva
Elomaa
saf
Teuvo
Hakkarainen
saf
Laura
Huhtasaari
saf
Olli
Immonen
saf
Arja
Juvonen
saf
Toimi
Kankaanniemi
saf
Rami
Lehto
saf
Jani
Mäkelä
saf
Mika
Niikko
saf
Tom
Packalén
saf
Mika
Raatikainen
saf
Jari
Ronkainen
saf
Sami
Savio
saf
Ville
Tavio
saf
Ville
Vähämäki
saf
Senast publicerat 19-11-2018 12:13