Lagmotion
LM
85
2018 rd
Krista
Kiuru
sd
m.fl.
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Till riksdagen
MOTIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I lagmotionen föreslås en ändring i 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Lagmotionens syfte är att öka mängden krigsinvalider som har rätt till ersättning för sluten vård genom att sänka den invaliditetsgrad som ger rätt till ersättning från 20 till 10 procent. 
Ändringen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att lagen blivit stadfäst. 
MOTIVERING
I motionen föreslås lagen om skada, ådragen i militärtjänst bli ändrad så att ersättning till en med anledning av krigen 1939—1945 skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst är minst 10 procent kan betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Med invaliditetsgrad enligt 6 § 5 mom. avses invaliditetsgrad som bedöms på medicinska grunder, det vill säga invaliditetsprocent. Gränsen för denna invaliditetsgrad är för närvarande 20 procent. Den gällande bestämmelsen innebär således att krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 20 procent har möjligheten att få sluten vård som bekostas av Statskontoret, om de på grund av försämrad hälsa inte klarar sig hemma. Genom motionen ökar mängden krigsinvalider som har rätt till sluten vård som bekostas av Statskontoret. 
I början av 2018 var antalet krigsinvalider cirka 1 500. Om sluten vård efter sänkningen av invaliditetsgraden omfattar lika många av de som har rätt till denna tjänst som för närvarande, det vill säga 29 procent, uppgår tilläggskostnaden jämfört med det nuvarande till uppskattningsvis 10,4—12,3 miljoner euro beroende på hur många av de som flyttar till vårdanstalt som har utnyttjat kommunal öppenvård. De extra kostnaderna av ändringen kan ändå täckas med anslaget för sluten vård till krigsinvalider i statsbudgeten utan att det behöver ökas och utan att det på grund av denna ändring behöver reserveras mer finansiering i ramen för statsfinanserna. Tilläggskostnaden minskar årligen; 2020 beräknas den uppgå till 7,3 miljoner euro, 2021 till 5,2 miljoner euro, 2022 till 3,7 miljoner euro och 2023 till 2,6 miljarder euro utgående från antagandet att alla har utnyttjat den kommunala öppenvården. 
Att utvidga den slutna vården i enlighet med motionen innebär en väsentlig fördel för de berörda invaliderna och underlättar således deras ställning. 
Vi föreslår
att riksdagen godkänner följande lagförslag: 
Lag 
om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 5 mom., sådant det lyder i lag 901/2012, som följer: 
6 § 
I enlighet med vad som bestäms genom förordning av statsrådet ersätts såsom sjukvård även periodisk läkarundersökning, rehabilitering som avser återställande eller bevarande av arbets- eller funktionsförmågan samt vård eller deltidsvård på anstalt. Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en med anledning av krigen 1939—1945 skadad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan ersättning betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Dessutom kan ersättning för rehabilitering, även om behovet därav inte beror på skada eller sjukdom som ersätts, betalas till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent. 
Denna lag träder i kraft den dag månad 20
Helsingfors 4.12.2018 
Krista
Kiuru
sd
Hannakaisa
Heikkinen
cent
Sari
Sarkomaa
saml
Anneli
Kiljunen
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
Arja
Juvonen
saf
Sari
Tanus
kd
Martti
Talja
cent
Pekka
Puska
cent
Niilo
Keränen
cent
Sari
Raassina
saml
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
Kristiina
Salonen
sd
Ulla
Parviainen
cent
Satu
Taavitsainen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Anne
Louhelainen
blå
Senast publicerat 05-12-2018 14:55