Senast publicerat 19-04-2021 19:59

Talmanskonferensens förslag TKF 1/2020 rd Talmanskonferensen Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Till riksdagen

FÖRSLAG

Talmanskonferensen föreslår att 13 § i riksdagens arbetsordning ändras så att den motsvarar den ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet som trädde i kraft den 1 januari 2020. 

MOTIVERING

Förvaltningsstrukturen för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (nedan Sitra) sågs över genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2020 (1553/2019, EkUB 3/2019 rdRP 63/2019 rd). Innan den nämnda lagändringen utgjordes förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet enligt 8 § i Sitra-lagen av riksdagens bankfullmäktige, som övervakade fondens förvaltning och beslutade om principerna för dess verksamhet. I och med den ovan nämna lagändringen får Sitra ett separat förvaltningsråd utan anknytning till bankfullmäktige. Förvaltningsrådets uppgifter bibehålls i huvudsak oförändrade, men de har till vissa delar i setts över i förhållande till de uppgifter som Sitras styrelse sköter. Förvaltningsrådets ska ha minst 13 och högst 17 medlemmar som väljs av riksdagen.  

Bestämmelser om riksdagens bankfullmäktiges ansvar gentemot Sitra finns också i 13 § i riksdagens arbetsordning, enligt vilken bankfullmäktiges uppdrag har utvidgats till att utöver Finlands Bank också gälla övervakningen av förvaltningen av de fonder som lyder under riksdagen. Sitra är för närvarande den enda fond som står under riksdagens garanti. Riksdagens arbetsordning måste ändras till denna del, eftersom det numera är Sitras förvaltningsråd, som väljs separat i enlighet med den nya regleringen, som ska ansvara för övervakningen. De uppgifter för Finlands Banks revisorer som nämns i paragrafen kvarstår oförändrade. 

Talmanskonferensen föreslår att hänvisningen till bankfullmäktiges uppgift att övervaka förvaltningen av de fonder som står under riksdagens garanti stryks i den första meningen i 13 § i riksdagens arbetsordning.  

Beredningen av förslaget

Förslaget har beretts som ett tjänsteuppdrag vid riksdagens kansli.  

Ikraftträdande

Ändringen av riksdagens arbetsordning föreslås träda i kraft så snart som möjligt och samtidigt som den ändring som föreslås i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (PNE 2/2020 rd). 

Kläm 

På grundval av det ovanstående och med stöd av 6 § 1 mom. 7 punkten i riksdagens arbetsordning föreslår talmanskonferensen

att följande ändring görs i riksdagens arbetsordning:  

Riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 13 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 1190/2006 enligt följande:  
13 § 
Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer 
Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 6.2.2020 
Riksdagens talman Matti Vanhanen 
Riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola 
Bilaga
Parallelltext

Riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning  

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,  
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 13 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 1190/2006 enligt följande: 
 
 
 

Gällande lydelse 

Föreslagen lydelse 

13 § 
 

Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer 

 
Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet och förvaltningen av de fonder som står under riksdagens garanti. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti. 
13 § 
 

Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer 

 
Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti.