Utlåtande
AjUU
1
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Till grundlagsutskottet
INLEDNING
Remiss
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018 (B 11/2019 rd): Ärendet har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2019. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
biträdande justitieombudsman
Pasi
Pölönen
Riksdagens justitieombudsmans kansli.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har behandlat berättelsen med fokus på laglighetskontrollen gällande arbetskraften och utkomstskyddet för arbetslösa. 
I den här ärendekategorin väcktes 272 klagomål och 273 avgjordes under året. Största delen gällde arbets- och näringsbyråernas förfarande. Det rörde sig oftast om behandlingstiden, särskilt utfärdandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden, och om kundservicen, bland annat rådgivning och svar på förfrågningar. Av de avgöranden som gjordes gällde 162 arbetslöshetsförmåner. Ungefär hälften gjordes i påskyndat förfarande. Sammanlagt ledde 25 procent (69 st.) av avgörandena till att biträdande justitieombudsmannen vidtog åtgärder. 
Arbets- och näringsbyråerna ska ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan ogrundat dröjsmål, dock senast 30 dagar efter att sökanden har lämnat in den utredning som är nödvändig för att ett utlåtande ska kunna ges eller då tidsfristen för att lämna in utredningen har gått ut. Under berättelseåret gav biträdande justitieombudsmannen nästan 30 avgöranden i ärenden där tidsfristen hade överskridits. 
Vid biträdande justitieombudsmannens inspektion visade det sig att den berörda byrån hade kunder som fortfarande väntade på att bli intervjuade då det hade gått mer än tre månader sedan de blivit arbetslösa och fått en sysselsättningsplan. Utskottet ser det som viktigt att de arbetslösa arbetssökande oberoende av var de bor har möjlighet att få kompetent service i rätt tid och tillträde till sysselsättningsfrämjande service. 
Utskottet påpekar för grundlagsutskottet att arbetskraftsförvaltningen är ett område där en betydligt större andel av alla klagomål har lett till åtgärder än inom de andra förvaltningsområdena. Myndigheternas agerande har här direkt inverkan på exempelvis utbetalningen av grundtrygghetsförmåner till arbetslösa. Utskottet anser att god förvaltningspraxis och kvalitet på arbetskraftsmyndigheternas kundservice bör garanteras jämlikt i hela landet. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår
att grundlagsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anna
Kontula
vänst
vice ordförande
Katja
Taimela
sd
medlem
Bella
Forsgrén
gröna
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Jukka
Mäkynen
saf
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Ruut
Sjöblom
saml
medlem
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
medlem
Sofia
Virta
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Marjaana
Kinnunen.
Senast publicerat 11-05-2020 13:18