Utlåtande
AjUU
2
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Regeringens årsberättelse 2018
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Liisa
Heinonen
arbets- och näringsministeriet
äldre regeringssekreterare
Seija
Jalkanen
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Pirjo
Lillsunde
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Eva
Ojala
social- och hälsovårdsministeriet
överinspektör
Maija
Koskenoja
Diskrimineringsombudsmannens byrå
direktör
Natalia
Ollus
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI)
specialsakkunnig
Essi
Thesslund
Pro-tukipiste ry.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I bilaga 3 till berättelsen redogör regeringen för de åtgärder som den vidtagit med anledning av riksdagens aktuella uttalanden och ställningstaganden. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse beträffande de uttalanden och ställningstaganden som har godkänts på förslag av utskottet. Inget av uttalandena och ställningstagandena kan strykas eftersom de alla fortfarande behövs och därför bör stå kvar: 
Jämställdhetslagstiftning, arbetsliv och föräldraskap (RP 195/2004 rd – RSv 24/2005 rd), punkt 2 
Jämställdhetsredogörelsen (SRR 7/2010 rd – RSk 51/2010 rd), punkt 1 och 4 
Tvångsarbete som liknar människohandel (RP 69/2016 rd – RSv 124/2016 rd) 
Ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (RP 97/2018 rd – RSv 236/2018 rd) 
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (B 6/2018 rd — RSk 45/2018 rd) 
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (B 22/2018 rd — RSk 49/2018 rd) 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anna
Kontula
vänst
vice ordförande
Katja
Taimela
sd
medlem
Bella
Forsgrén
gröna
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Jukka
Mäkynen
saf
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Ruut
Sjöblom
saml
medlem
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
medlem
Sofia
Virta
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Maiju
Tuominen.
AVVIKANDE MENING
Motivering
I årsberättelsen ingår ställningstaganden som godkänts vid behandlingen av diskrimineringsombudsmannens berättelse och jämställdhetsombudsmannens berättelse. Diskrimineringsombudsmannens berättelse behandlar ur ett brett perspektiv många sektorer som i sig är viktiga. Stort utrymme ges dock rättigheter för och sociala tjänster till papperslösa och personer som beviljats alternativt skydd. Vi sannfinländare anser att sådana tjänster blir dels en attraktionsfaktor för personer som illegalt vistas i landet, dels en onödig belastning på social- och hälsovården. 
Å andra sidan lyfter diskrimineringsombudsmannens berättelse starkt fram också den så kallade hatretoriken och dess betydelse för samhället, genom vilken det går att peka finger åt majoritetsbefolkningen och vad som sägs bland dem i det rådande samhälleliga läget. Sannfinländarna kan inte acceptera en sådan tolkning i sin helhet, eftersom diskrimineringsombudsmannen åtminstone delvis har glömt att rasism också riktas mot majoritetsbefolkningen. 
För det tredje vill sannfinländarna fästa uppmärksamhet vid en annan fråga som likaså får mycket spaltutrymme i berättelsen, nämligen familjeåterförening. Ganska problematiskt i dessa situationer är att personer som kommit till Finland har utnyttjat vårt system också på så sätt att hit i synnerhet 2015 och efter det har kommit nästan endast och enbart unga män eller minderåriga pojkar i hopp om familjeåterförening. Likaså ser sannfinländarna det som problematiskt att familjens betydelse vid integration är så central att förutsättningen för försörjning i dessa fall bör slopas. Vi kan inte stödja en sådan utveckling, eftersom vår egen majoritetsbefolkning skulle få lida i andras ställe bland annat i fråga om eventuella förluster av arbetstillfällen. 
För det fjärde vill sannfinländarna också påminna om att vi vill ha kvar prövningen av arbetskraftstillgången för arbetskraft som kommer från länder utanför EU eller EES. Detta för att vi främst vill förhindra att arbetsmarknaden snedvrids genom billig arbetskraft, och således också skydda den finländska arbetstagaren. 
Slutligen anser vi att familjeledigheterna inte ska reformeras utifrån ideologiska utgångspunkter. Familjerna ska fortfarande få bestämma hur barnavården ordnas. Om pappan eller mamman tvingas ta ut vårdledighet till exempel då den andra vårdnadshavaren är arbetslös kan familjens försörjning sättas på spel. 
Avvikande mening
Vi föreslår
att statsrådet inte vidtar några ytterligare åtgärder med anledning av de ställningstaganden som godkänts vid behandlingen av berättelserna från diskrimineringsombudsmannen respektive jämställdhetsombudsmannen. 
Helsingfors 18.9.2019
Rami
Lehto
saf
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
Jukka
Mäkynen
saf
Senast publicerat 11-05-2020 13:33