Senast publicerat 06-09-2021 11:33

Utlåtande EkUU 17/2021 rd E 34/2021 rd E 10/2021 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantinStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantin (E 34/2021 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin (E 10/2021 vp): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jussi Lindgren 
  statsrådets kansli
 • finansråd Markku Puumalainen 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Jaakko Weuro 
  finansministeriet
 • ledande riskexpert Torsten Groschup 
  Finansinspektionen
 • byråchef Samu Kurri 
  Finansinspektionen
 • chefsjurist Virva Walo 
  Finansinspektionen
 • Senior Advisor Päivi Tissari 
  Finlands Bank
 • byråchef Mervi Toivanen 
  Finlands Bank
 • bankresolutionsexpert Harri Hämäläinen 
  Verket för finansiell stabilitet
 • chefsekonomist Hanna Westman 
  Verket för finansiell stabilitet
 • forskare Päivi Puonti 
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • direktör, chefsekonom Veli-Matti Mattila 
  Finanssiala ry
 • chefsjurist Olli Salmi 
  Finanssiala ry
 • politices doktor Peter Nyberg 
 • professor Antti Suhonen 
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

Samband med andra handlingar

Ekonomiutskottet har tidigare lämnat utlåtandena EkUU 7/2016 rd, EkUU 54/2017 rd, EkUU 14/2018 rd, EkUU 4/2020 rd och EkUU 28/2020 rd i ärendet. 

STATSRÅDETS UTREDNINGAR

Förslag E 34/2021 rd

Se dokument E 34/2021 rd. finansministeriets promemoria 22.3.2021 VM2021-00165 

Statsrådets ståndpunkt

Se finansministeriets promemoria 22.3.2021 VM2021-00165. 

Förslag E 10/2021 rd

Se EU-dokument COM(2020) 822 och dokument E 10/2021 rd. 

Statsrådets ståndpunkt

Se finansministeriets promemoria 10.2.2021 VM2021-00080. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 17/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna i utlåtandet.  
Helsingfors 18.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd (delvis) 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand (delvis) 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd (delvis) 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd (delvis) 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 17/2021 vp

Mielipide

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.5.2021
Veikko Vallin saf 
 
Sakari Puisto saf 
 
Minna Reijonen saf