Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande EkUU 19/2020 rd U 45/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129, direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 (ändringar av prospektförordningen, direktivet marknader för finansiella instrument och referensvärdesförordningen på grund av covid-19-pandemin)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129, direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 (ändringar av prospektförordningen, direktivet marknader för finansiella instrument och referensvärdesförordningen på grund av covid-19-pandemin) (U 45/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Jesse Collin 
    finansministeriet
  • regeringssekreterare Jonna Kuparinen 
    finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finansinspektionen
  • Börsstiftelsen i Finland
  • Finanssiala ry
  • FINE Försäkrings- och finansrådgivningen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 280 final, COM(2020) 281 final, COM(2020) 337 final, D / Direktiv / 2014/65/EU, F / Förordning 2016/1011 och F / Förordning 2017/1129 samt hänvisningarna till Eutori EU/2020/1196, EU/2020/1197 och EU/2020/1200. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 45/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 19/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 18.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Olli Immonen saf 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent 
 
ersättare 
Heikki Vestman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.