Utlåtande
EkUU
3
2019 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd) (U 8/2019 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledande expert
Niina
Puolusmäki
arbets- och näringsministeriet
ledande expert
Liisa
Vuorio
Konkurrens- och konsumentverket
direktör
Ari
Grönroos
Business Finland Oy
jurist
Jyrki
Valli
Finnvera Abp
expert
Suvi
Sasi-Gouatarbès
Finlands näringsliv rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Företagarna i Finland rf.
Inget yttrande av 
Finanssiala ry.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument A / Asetus 651/2014 och hänvisning till Eutori EU/2019/0247. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 8/2019 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (TaVL 3/2019 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 15.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Atte
Harjanne
gröna
medlem
Mari
Holopainen
gröna
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Riitta
Mäkinen
sd
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Janne
Sankelo
saml
medlem
Hussein
al-Taee
sd
medlem
Veikko
Vallin
saf
medlem
Tuula
Väätäinen
sd
medlem
Johannes
Yrttiaho
vänst
ersättare
Heikki
Vestman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 18-02-2020 15:03