Senast publicerat 31-03-2022 11:27

Utlåtande EkUU 45/2021 rd U 49/2021 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av LULUCF-förordningen och förordningen om styrningen av energiunionen

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av LULUCF-förordningen och förordningen om styrningen av energiunionen (U 49/2021 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • industriråd Juhani Tirkkonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Lotta Heikkonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuomo Kalliokoski 
  miljöministeriet
 • forskningsprofessor Raisa Mäkipää 
  Naturresursinstitutet
 • deltagare i Klimatpanelen Jyri Seppälä 
  Klimatpanelen
 • gruppchef Sampo Soimakallio 
  Finlands miljöcentral
 • energiexpert Anssi Kainulainen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • skogsdirektör Karoliina Niemi 
  Skogsindustrin rf
 • verkställande direktör Aleksi Vihonen 
  Metsäpalvelu Arvometsä Oy.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Naturpanel
 • Finlands naturskyddsförbund rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2021) 554 final, F / Förordning 2018/841 och F / Förordning 525/2013 samt hänvisningen till Eutori EU/2021/0786. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 49/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 45/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 10.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Aki Lindén sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 45/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 10.11.2021
Veikko Vallin saf 
 
Minna Reijonen saf 
 
Sakari Puisto saf