Utlåtande
EkUU
50
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (transparens i onlineplattformernas verksamhet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (transparens i onlineplattformernas verksamhet) (U 82/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledande expert
Hannele
Timonen
arbets- och näringsministeriet
specialforskare
Jarkko
Vuorinen
Konkurrens- och konsumentverket
expert
Riikka
Tähtivuori
Finlands näringsliv rf
vice verkställande direktör
Veli-Matti
Aittoniemi
Turism- och Restaurangförbundet rf
Senior Policy Analyst
Jari-Pekka
Kaleva
Neogames Finland ry
chef för lagstiftningsärenden
Tiina
Toivonen
Företagarna i Finland rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/0949, EU-dokument COM(2018) 238 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 82/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (TaVL 50/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 5.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Antero
Vartia
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 17-01-2019 12:27