Senast publicerat 30-08-2022 16:03

Utlåtande EkUU 51/2021 rd U 61/2021 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond (U 61/2021 rd): En kompletterande skrivelse UJ 13/2022 rd — U 61/2021 rd har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • EU-specialsakkunnig Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig Elina Vaara 
  miljöministeriet
 • doktorand Antti Ronkainen 
  Helsingfors universitet
 • politices doktor Peter Nyberg 
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Statens ekonomiska forskningscentral
 • akademiforskare Timo Miettinen 
  Helsingfors universitet, Centrum för Europaforskning
 • Klimatpanelen
 • professor Päivi Leino-Sandberg. 

Inget yttrande av 

 • Statens revisionsverk.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 568 final och hänvisning till Eutori EU/2021/0818. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 61/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 51/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna och kompletteringarna ovan. 
Helsingfors 14.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
ersättare 
Hanna Holopainen gröna 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.  
 

Avvikande mening 1

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 51/2021 vp). 

Kläm 

 
Helsingfors 19.11.2021
Veikko Vallin saf 
 
Sakari Puisto saf 
 

Avvikande mening 2

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 51/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan, och att stora utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande ställningstagande: Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att förhindra inrättandet av EU:s socialfond. 
Helsingfors 19.11.2021
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
Pia Kauma saml 
 
Janne Sankelo saml 
 

Avvikande mening 3

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 51/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 19.11.2021
Hannu Hoskonen cent