Direkt till innehållet

EkUU 53/2018 rd

Senast publicerat 31-10-2018 10:15

Utlåtande EkUU 53/2018 rd U 70/2018 rd S tatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021—2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation (2021—2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021—2025 som kompletterar Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021—2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021—2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021—2025 som kompletterar Horisont Europa — ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU (U70/2018 rd). Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanEeva-LiisaKortekallio
  arbets- och näringsministeriet
 • juristMaijaLönnqvist
  arbets- och näringsministeriet
 • undervisningsrådEevaKaunismaa
  undervisnings- och kulturministeriet
 • prorektorAnnaValtonen
  Aalto-universitetet
 • chef för internationella ärendenJohannaHakala
  Finlands Akademi
 • förvaltningsdirektörMarkoViljanen
  Meteorologiska institutet
 • ledande expertMikaTuuliainen
  Finlands näringsliv rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437, COM(2018) 445, COM(2018) 462, COM(2018) 466 och COM(2018) 467. Hänvisningar till Eutori EU/2018/1215, EU/2018/1217, EU/2018/1218, EU/2018/1219, EU/2017/1224/ EU/2018/1255, EU/2018/1257 och EU/2018/1268. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 70/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 53/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 11.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarttiMölsäblå
vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
HarryHarkimoliik
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
EeroLehtisaml
medlem
LeaMäkipääblå
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
LauriTenhunen.