Utlåtande
FiUU
13
2018 rd
Finansutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister) (U 40/2018 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Heidi
Kaila
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Anna
Hyvärinen
finansministeriet
kabinettschef
Turo
Hentilä
Europeiska revisionsrätten
ledamot
Hannu
Takkula
Europeiska revisionsrätten.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/0998, EU-dokument COM(2018) 324 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 40/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (VaVL 13/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Finansutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 9.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Eero
Suutari
saml
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
ersättare
Eero
Reijonen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Hellevi
Ikävalko
Senast publicerat 06-03-2019 16:21