Senast publicerat 12-03-2021 11:37

Utlåtande FiUU 5/2020 rd B 1/2020 rd  Regeringens årsberättelse 2019

Finansutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation, som de övriga delegationerna har lämnat yttrande till. 

Sakkunniga

Kommun- och hälsovårdsdelegationen har fått ett skriftligt yttrande av 

  • social- och hälsovårdsministeriet.

Bostads- och miljödelegationen har hört 

  • specialsakkunnigMari-LindaHarju-Oksanen
    miljöministeriet
  • specialsakkunnigNinaLehtosalo
    miljöministeriet
  • byggnadsrådTimoTähtinen
    miljöministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I detta utlåtande tar finansutskottet bara ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden som föreslås bli strukna

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

RSk 31/2011 rdRP 59/2011 rd, RP 119/2011 rd, RP 128/2011 rd, FiUB 26/2011 rd 

Utvidgning av väderradarnätet 

RSk 31/2018 rdRP 123/2018 rdRP 232/2018 rdFiUB 28/2018 rd 

Uttalande 1 Reformen av statsandelar för konst 

RSk 24/2019 rdRP 29/2019 rdRP 89/2019 rdFiUB 20/2019 rd 

Uttalande 1 Finansiering av Flyktingrådgivningen rf Uttalande 2 Beaktande av behovet av extra resurser för Åklagarmyndigheten 

Utskottet konstaterar dessutom att det fortfarande är motiverat att det uttalande som riksdagen godkände 2012 om att riksdagens budgetmakt ska beaktas i EU:s lagstiftningsreformer står kvar (RP 155/2012 rdRSv 174/2012 rd, FiUB 38/2012 rd). Utskottet kommer dock att bedöma behovet av att uppdatera uttalandet och dess nya formulering innan regeringens nästa årsberättelse behandlas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 16.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannesKoskinensd
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
TarjaFilatovsd
medlem
SanniGrahn-Laasonensaml
medlem
VilhelmJunnilasaf
medlem
AnneliKiljunensd
medlem
EskoKivirantacent
medlem
JariKoskelasaf
medlem
PiaLohikoskivänst
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
IirisSuomelagröna
medlem
PiaViitanensd
medlem
VilleVähämäkisaf
ersättare
PetriHonkonencent
ersättare
InkaHopsugröna.

Sekreterare var

utskottsråd
MariNuutila.