Senast publicerat 23-06-2021 15:22

Utlåtande FiUU 6/2021 rd B 3/2021 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2020

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2021. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation, som de övriga delegationerna har lämnat yttrande till. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I utlåtandet tar finansutskottet bara ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden och ställningstaganden som föreslås bli strukna:

Utskottet anser att följande uttalanden och ställningstaganden kan strykas: 

RP 138/2017 rdRSv 145/2019 rd; RP 191/2019 rdFiUB 22/2018 rd 

Ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. 

SRR 1/2020 rd – RSk 29/2020 rd 

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021–2024: Ställningstagandet. 

RP 33/2020 rdRSv 35/2020 rd 

Dröjsmålsränta på skatteskuld som omfattas av ett lindrat betalningsarrangemang. 

Budgetuttalandena

RSk 31/2018 rdRP 123/2018 rd, RP 232/2018 rd, FiUB 28/2018 rd 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019. Reformen av systemet med kompensationsavgift, Uttalande 2 (Moment 29.80.41). 

RSk 24/2019 rdRP 29/2019 rd, RP 89/2019 rd, FiUB 20/2019 rd 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020. 

Riksdagens bestående anslagsökning, Uttalande 3 (Moment 30.10.50). Mer hållbar mobilitet samt kollektivtrafikprojekt, Uttalande 4 (Moment 31.10.20).  Brådskande trafikledsprojekt och planer som föråldras, Uttalande 5 (Moment 31.10.77). Celiakiersättningar, Uttalande 6 (Moment 33.40.60). 

RP 43/2020 rdRP 52/2020 rdRSk 22/2020 rd 

Den andra tilläggsbudgeten för 2020: Uttalande 5, Huvudtitel 32. 

Utskottet konstaterar dessutom att det fortfarande är motiverat att ha kvar riksdagens uttalande från 2012 om att riksdagens budgetmakt måste beaktas i EU:s lagstiftningsreformer (RP 155/2012 rdRSv 174/2012 rd, FiUB 38/2012 rd). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 22.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mari Nuutila.