Utlåtande
FvUU
1
2015 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten) (U 64/2013 rd): En kompletterande skrivelse har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
lagstiftningssekretare
Sampo
Brander
justitieministeriet
polisinspektör
Antti
Simanainen
inrikesministeriet
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Polisstyrelsen
riksåklagarämbetet
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 26/2013 rd och FvUU 15/2014 rd om ärendet. 
STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE
Förslag
Se EU-dokument COM(2013) 532 och COM(2013) 535.  
Regeringens ståndpunkt
Se statsrådets skrivelse U 64/2013 rd.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Motivering
Se dokument HaVL 1/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med hänvisning till ovanstående. 
Helsingfors 5.6.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Martti
Mölsä
saf
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Jaana
Pelkonen
saml
medlem
Nasima
Razmyar
sd
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Matti
Semi
vänst
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto
Senast publicerat 01-07-2015 11:18