Senast publicerat 09-05-2021 17:34

 FvUU 2/2015 rd U 21/2012 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd): En kompletterande skrivelse UJ 3/2015 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • EU-sakkunnig Anu Talus 
  justitieministeriet
 • expert Niina Harjunheimo 
  Finlands näringsliv rf
 • chefsjurist Timo Koskinen 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • jurist Anu-Tuija Lehto 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • professor emeritus Ahti Saarenpää. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • dataombudsmannens byrå
 • KT Kommunarbetsgivarna.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 11/2012 rd, FvUU 6/2013 rd, FvUU 22/2014 rd, FvUU 30/2014 rd och FvUU 36/2014 rd.  

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslag

Se EU-dokument COM(2012) 10 och COM(2012) 11. 

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 21/2012 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument HaVL 2/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med hänvisning till ovanstående. 
Helsingfors 11.6.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.