FvUU
2
2015 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd): En kompletterande skrivelse UJ 3/2015 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
EU-sakkunnig
Anu
Talus
justitieministeriet
expert
Niina
Harjunheimo
Finlands näringsliv rf
chefsjurist
Timo
Koskinen
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
jurist
Anu-Tuija
Lehto
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
professor emeritus
Ahti
Saarenpää.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
dataombudsmannens byrå
KT Kommunarbetsgivarna.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 11/2012 rd, FvUU 6/2013 rd, FvUU 22/2014 rd, FvUU 30/2014 rd och FvUU 36/2014 rd.  
STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE
Förslag
Se EU-dokument COM(2012) 10 och COM(2012) 11. 
Regeringens ståndpunkt
Se statsrådets skrivelse U 21/2012 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Motivering
Se dokument HaVL 2/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med hänvisning till ovanstående. 
Helsingfors 11.6.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Pirkko
Mattila
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Pertti
Hakanen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne.
Senast publicerat 26-08-2015 16:06