Senast publicerat 09-05-2021 20:33

Utlåtande FvUU 45/2018 rd E 126/2018 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: Ett brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Ett brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861 (E 126/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • gränssäkerhetssakkunnig, överstelöjtnant Jesse Seppälä 
    inrikesministeriet
  • specialsakkunnig Ilmari Uljas 
    inrikesministeriet
  • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • utrikesministeriet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2019) 4 och hänvisning till Eutori EU/2019/0234 samt dokument Liiteasiakirja Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 126/2018 vp. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 45/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 8.3.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tapani Tölli cent 
 
ersättare 
Reijo Hongisto blå 
 
ersättare 
Laura Huhtasaari saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.