Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 15/2017 rd

Senast publicerat 19-07-2017 16:46

Utlåtande GrUU 15/2017 rd U 26/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner) (U 26/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • AnnaPohjalainen
    justitieministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå
  • professorPäiviLeino-Sandberg
  • professorTuomasOjanen

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2017/0462, EU-dokument COM(2017) 8, A / Asetus 2016/679.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 26/2017 rd. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Se det finska dokumentet PeVL 15/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 21.4.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
HannuHoskonencent
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläna
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
UllaParviainencent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen