Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande GrUU 15/2017 rd U 26/2017 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner) (U 26/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  •  Anna Pohjalainen 
    justitieministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå
  • professor Päivi Leino-Sandberg 
  • professor Tuomas Ojanen 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2017/0462, EU-dokument COM(2017) 8, A / Asetus 2016/679.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 26/2017 rd. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Se det finska dokumentet PeVL 15/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 21.4.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä na 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen