Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande GrUU 20/2017 rd U 35/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 7/2017 vp - U 35/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Johanna Räty 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Timo Makkonen 
  justitieministeriet
 • professor Päivi Leino-Sandberg 
 • juris doktor Eeva Nykänen 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • inrikesministeriet
 • högsta förvaltningsdomstolen
 • professor Tuomas Ojanen 
 • biträdande professor Janne Salminen 
 • professor Veli-Pekka Viljanen 

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (PeVL 43/2016 vp). 

KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2017/0418, EU/2017/1004, EU/2017/1005, EU-dokument COM(2017) 270, COM(2017) 271, SEC(2017) 250.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 35/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 20/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 31.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Kimmo Kivelä na 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen