Senast publicerat 22-09-2021 16:06

Utlåtande GrUU 20/2021 rd U 2/2021 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • kommunikationsråd Kreetta Simola 
    kommunikationsministeriet
  • lagstiftningsråd Mira Turpeinen 
    justitieministeriet
  • professor Susanna Lindroos-Hovinheimo 
  • professor Tuomas Ojanen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Olli Mäenpää 
  • juris doktor Riku Neuvonen. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 825 final och D / Direktiv 2000/31/EY samt hänvisning till Eutori EU/2020/1785. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 20/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt att man i förhandlingarna ska se till att ingrepp i yttrandefriheten enligt förordningen endast begränsas till det absolut nödvändiga för att uppnå det godtagbara målet och att det i övrigt fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna i utlåtandet. 
Helsingfors 26.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Antti Rinne sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.