Utlåtande
GrUU
3
2020 rd
Grundlagsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen
Till förvaltningsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen (RP 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Hanna-Mari
Kotivuori
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Niklas
Vainio
justitieministeriet
juris doktor, universitetslektor
Anu
Mutanen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
professor
Janne
Salminen.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att säkerhetsutredningslagen och luftfartslagen ändras. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt, vissa bestämmelser dock först den 31 december 2020. 
I motiven till lagstiftningsordning granskas lagförslaget med avseende på skyddet för privatlivet, så som det garanteras i 10 § i grundlagen. 
Regeringen anser att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Det är dock önskvärt att grundlagsutskottet ger ett utlåtande i frågan. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Enligt propositionen ska det i fortsättningen vara möjligt att göra en normal säkerhetsutredning av person i fråga om personer som arbetar på en flygplats; dessa har hittills varit föremål för begränsad säkerhetsutredning av person. Dessutom föreslås det att en ny grupp av personer ska genomgå begränsad säkerhetsutredning enligt säkerhetsutredningslagen. Denna grupp skulle omfatta de personer som arbetar med fraktgods och förnödenheter som levereras till flygplatsen eller med säkerhetsåtgärder i anknytning till detta. Enligt förslaget tas det i säkerhetsutredningslagen in reglering som främst behövs för att komplettera Europeiska kommissionens genomförandeförordning om luftfartsskydd. Propositionens lagförslag innehåller bestämmelser om utlämnande av uppgifter. Förslagen är relevanta med avseende på skyddet för privatlivet och för personuppgifter i 10 § i grundlagen. 
Grundlagsutskottet anser att lagförslagen har ett godtagbart syfte som anknyter till genomförandet av EU-rätten. De föreslagna bestämmelserna har i huvudsak bedömts på behörigt sätt i motiven till lagstiftningsordning. Bestämmelserna motsvarar, med beaktande av den EU-lagstiftning som ska genomföras, utskottets praxis i fråga om skydd för privatlivet och personuppgifter. Utskottet har inget att anmärka på lagförslagen i propositionen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Grundlagsutskottet anför
att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Helsingfors 4.3.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
vice ordförande
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Bella
Forsgrén
gröna
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Hilkka
Kemppi
cent
medlem
Mikko
Kinnunen
cent
medlem
Anna
Kontula
vänst
medlem
Jukka
Mäkynen
saf
medlem
Sakari
Puisto
saf
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Tuula
Väätäinen
sd
ersättare
Sari
Tanus
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 04-03-2020 16:03