Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande GrUU 60/2017 rd U 26/2017 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner) (U 26/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 34/2017 vp — U 26/2017 vp har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • sakkunnig i EU-ärenden Anna Pohjalainen 
    justitieministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå
  • professor Tuomas Ojanen. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • professor Päivi Leino-Sandberg. 

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 15/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 8 final och A / Asetus 2016/679 och hänvisning till Eutori EU/2017/0462. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 26/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 60/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det anser att statsrådet bör ställa sig avvisande till förslag som inte tillgodoser offentlighetsprincipen på behörigt sätt och  att det i övrigt omfattar regeringens ståndpunkt men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna i utlåtandet 
Helsingfors 15.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Juha Rehula cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Matti Torvinen blå 
 
ersättare 
Mats Löfström sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.