Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 60/2017 rd

Senast publicerat 10-07-2018 10:30

Utlåtande GrUU 60/2017 rd U 26/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner) (U 26/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 34/2017 vp — U 26/2017 vp har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • sakkunnig i EU-ärendenAnnaPohjalainen
    justitieministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå
  • professorTuomasOjanen.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • professorPäiviLeino-Sandberg.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 15/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 8 final och A / Asetus 2016/679 och hänvisning till Eutori EU/2017/0462. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 26/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 60/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det anser att statsrådet bör ställa sig avvisande till förslag som inte tillgodoser offentlighetsprincipen på behörigt sätt och  att det i övrigt omfattar regeringens ståndpunkt men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna i utlåtandet 
Helsingfors 15.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
JuhaRehulacent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
MattiTorvinenblå
ersättare
MatsLöfströmsv.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen.