Senast publicerat 09-05-2021 19:59

Utlåtande GrUU 8/2018 rd U 31/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet) (U 31/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 5/2018 vp — U 31/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ledande expert Kukka Krüger 
    inrikesministeriet
  • resultatområdesdirektör Mikko Montin 
    Migrationsverket
  • professor Jukka Viljanen. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • juris doktor Eeva Nykänen 
  • biträdande professor Janne Salminen. 

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 34/2016 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 270 och A / Asetus 604/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0953. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 31/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 8/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 19.4.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Matti Torvinen blå 
 
ersättare 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.