Senast publicerat 07-07-2022 11:00

Utlåtande JsUU 23/2021 rd E 97/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet (E 97/2021 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ledande expert Lotta Heikkonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • miljöråd Outi Honkatukia 
  miljöministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Naturpanelen
 • Klimatpanelen
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Skogsindustrin rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
 • WWF Finland.

Inget yttrande av 

 • statsrådets kansli.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 550 final och hänvisning till Eutori EU/2020/0785. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 97/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (MmVL 23/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 11.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet (MmVL 23/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan.

Helsingfors 11.11.2021
Satu Hassi gröna