Senast publicerat 02-09-2022 10:51

Utlåtande JsUU 7/2022 rd E 13/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning: Reform av reglerna om statligt stöd till jord- och skogsbruk samt landsbygdsområden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Reform av reglerna om statligt stöd till jord- och skogsbruk samt landsbygdsområden (E 13/2022 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Vesa Kahilampi 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • skogsdirektör Anna Rakemaa 
  Finlands skogscentral
 • jurist Marica Twerin 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • miljöministeriet
 • Skogsindustrin rf
 • Biokretslopp och Biogas Finland rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

Inget yttrande av 

 • Livsmedelsverket
 • Livsmedelsindustriförbundet rf
 • Koneyrittäjät ry
 • Suomen yhteismetsät ry.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se jord- och skogsbruksministeriets promemoria 9.2.2022 MMM2022-00095. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets E-utredning E 13/2022 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet MmVL 7/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 6.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Jenni Pitko gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Susanna Paakkola.