Senast publicerat 24-09-2021 13:48

Utlåtande KoUU 18/2021 rd B 3/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens årsberättelse 2020

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2021. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • avdelningschef Juhapekka Ristola 
  kommunikationsministeriet
 • enhetsdirektör Pasi Ovaska 
  kommunikationsministeriet
 • enhetschef Miikka Rainiala 
  kommunikationsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens årsberättelse 2020 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som kan strykas

(2)Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och ställningstaganden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena och ställningstagandena i övrigt har blivit obehövliga: 

Uttalanden som ska stå kvar

(3)Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen: 

 • Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats (MI 1/2017 rdRSk 5/2018 rd). 

  Utskottets överväganden. Kommunikationsutskottet anser att uttalandet fortfarande behövs och är bekymrat över de begränsningar som gäller verksamheter som hänför sig till tillståndsförfaranden, såsom miljötillstånd, på olika flygplatser. Enligt sakkunniga ställer miljötillstånden för de flygplatser som fått sådant statsunderstöd som avses i årsberättelsen begränsningar för hur mycket verksamhet som får bedrivas på flygplatserna. I praktiken möjliggör dessa begränsningar för närvarande inte att funktioner på Malms flygplats överförs till dessa ersättande flygplatser. Utskottet anser det vara ytterst viktigt att kommunikationsministeriet och miljöministeriet samarbetar både sinsemellan och med de myndigheter och flygplatser som hör till deras ansvarsområde för att lösa de problem som beror på tillståndsvillkoren och andra motsvarande problem, så att luftfartsfunktionerna på Malms flygplats kan fortsätta i enlighet med syftet med riksdagens uttalande. 

 • Nya förflyttningshjälpmedel (RP 24/2015 rdRSv 110/2015 rd). 

 • Myndighetsövervakningen av tillståndspliktig trafik (RP 161/2016 rdRSv 27/2017 rd). 

 • Totalreformen av körkortslagen (RP 146/2017 rdRSv 29/2018 rd). 

 • Nya vägtrafiklagen (RP 180/2017 rdRSv 65/2018 rd). 

 • Öppnandet av snöskoterleder för tunga snöskotrar (RP 185/2018 rdRSv 172/2018 rd). 

 • Bestämmelserna om trafik- och patientskadenämnden (RP 299/2018 rdRSv 293/2018 rd). 

 • Begäran om omprövning av temporära beslut om körförbud (RP 91/2019 rdRSv 75/2019 rd). 

 • Genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet (RP 50/2020 rdRSv 68/2020 rd). 

 • Stöd för byggande av bredband (RP 221/2020 rdRSv 195/2020 rd). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 23.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Ano Turtiainen mtf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.