Senast publicerat 09-05-2021 20:43

Utlåtande KoUU 22/2018 rd U 53/2018 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (direktiv om ändring av motorfordonsförsäkringsdirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (direktiv om ändring av motorfordonsförsäkringsdirektivet) (U 53/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • regeringssekreterare Milla Mustamäki 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Visa Kronbäck 
  Trafikförsäkringscentralen
 • ersättningschef Antti Tuulensuu 
  Trafikförsäkringscentralen
 • verkställande direktör Pasi Nieminen 
  Automobilförbundet rf
 • chefsjurist Kirsi Suopelto 
  Finanssiala ry.

Inget yttrande av 

 • kommunikationsministeriet.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 336. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 53/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utåtandet LiVL 22/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men betonar synpunkterna ovan
Helsingfors 28.9.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.