Utlåtande
KoUU
25
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (transparens i onlineplattformernas verksamhet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (transparens i onlineplattformernas verksamhet) (U 82/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
kommunikationsråd
Kreetta
Simola
kommunikationsministeriet
regeringsråd
Liisa
Huhtala
arbets- och näringsministeriet
ledande expert
Hannele
Timonen
arbets- och näringsministeriet
specialforskare
Jarkko
Vuorinen
Konkurrens- och konsumentverket
jurist
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
SCM Suomi Oy
Uber Finland Oy.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/0949, EU-dokument COM(2018) 238 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 82/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (LiVL 25/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 17.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Sofia
Vikman
saml
ersättare
Kauko
Juhantalo
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 21-01-2019 14:00