Senast publicerat 11-01-2022 10:15

Utlåtande KoUU 29/2021 rd U 2/2021 rd UJ 14/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): En kompletterande skrivelse UJ 14/2021 vp—U 2/2021 vp har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef Emil Asp 
  kommunikationsministeriet
 • kommunikationsråd Kreetta Simola 
  kommunikationsministeriet
 • jurist Jarmo Riikonen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • gruppchef Riikka Rosendahl 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • direktör Riikka Tähtivuori 
  Medieförbundet rf
 • verksamhetsledare Jaana Pihkala 
  Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf
 • jurist Asko Metsola 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet
 • Elisa Abp
 • Telia Finland Oyj
 • Finsk Handel rf
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet KoUU 4/2021 rd i ärendet.  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 825. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 2/2021 rd och kommunikationsministeriets promemoria 12.10.2021 LVM2021-00324. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 29/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 16.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.