Utlåtande
KoUU
3
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens årsberättelse 2018
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överdirektör, avdelningschef
Juhapekka
Ristola
kommunikationsministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens årsberättelse 2018 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 
Uttalanden och ställningstaganden som kan strykas
Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och ställningstaganden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena och ställningstagandena i övrigt har blivit obehövliga: 
Trafikpolitiska redogörelsen (SRR 2/2012 rdRSk 17/2012 rd, punkterna 2, 3, 5 och 6 i ställningstagandet). 
Inledande elektronisk identifiering (RP 74/2016 rdRSv 103/2016 rd). 
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2016 (B 7/2017 rdRSk 19/2017 rd). 
Andra fasen av lagen om transportservice (RP 145/2017 rdRSv 20/2018 rd). 
Uttalanden som ska stå kvar
Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen: 
Genomgripande reform av lagstiftningen om farledsavgift (RP 65/2011 rdRSv 53/2011 rd). 
Informationssamhällsbalken (RP 221/2013 rdRSv 106/2014 rd, uttalandena 3 och 4). 
Nya förflyttningshjälpmedel (RP 24/2015 rdRSv 110/2015 rd). 
Myndighetsövervakningen av tillståndspliktig trafik (RP 161/2016 rdRSv 27/2017 rd). 
Hur fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon fungerar RP 9/2017 rdRSv 51/2017 rd). 
Totalreformen av lagen om körkortstillstånd (RP 146/2017 rdRSv 29/2018 rd). 
Nya vägtrafiklagen (RP 180/2017 rdRSv 65/2018 rd). 
Ändring av lagen om transportservice (RP 157/2018 rdRSv 251/2018 rd). 
Ibruktagande av lätta bilar (RP 173/2018 rdRSv 191/2018 rd
Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (RP 182/2018 rdRSv 161/2018 rd). 
Öppnande av snöskoterleder för tunga snöskotrar (RP 185/2018 rdRSv 172/2018 rd). 
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats (MI 1/2017 rdRSk 5/2018 rd). 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 20.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Suna
Kymäläinen
sd
vice ordförande
Ari
Torniainen
cent
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Jouni
Kotiaho
saf
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Matias
Marttinen
saml
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Kari
Tolvanen
saml
medlem
Ano
Turtiainen
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 11-05-2020 14:06