Senast publicerat 22-09-2021 10:09

Utlåtande KuUU 13/2021 rd B 3/2021 rd Kulturutskottet Regeringens årsberättelse 2020

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2021. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överdirektör Atte Jääskeläinen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • överdirektör Riitta Kaivosoja 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • överdirektör Esko Ranto 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör Tiina Silander 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Kirsi Alila 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Tomi Halonen 
  undervisnings- och kulturministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I bilaga 3 till regeringens årsberättelse 2020 redogör regeringen för de åtgärder som den vidtagit med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden. Kulturutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens årsberättelse 2020 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden och punkter i ställningstaganden som kan strykas

Kulturutskottet anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av följande uttalanden och punkter i ställningstaganden och som regeringen redogör för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena och punkterna i ställningstagandena i övrigt inte längre behövs: 

Uteblivna uttalanden

Utskottet påpekar att uttalandena 2—22 om utvidgning av läroplikten (RP 173/2020 rdRSv 218/2020 rd) och utredningarna om anknytande åtgärder saknas i årsberättelsen. Utskottet har fått kompletterande utredningar om frågorna från undervisnings- och kulturministeriet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 21.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Sari Multala saml 
 
ersättare 
Juha Mäenpää saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.