Utlåtande
LaUU
1
2019 rd
Lagutskottet
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis (E 131/2018 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Janne
Kanerva
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Lauri
Rautio
justitieministeriet
specialsakkunnig
Elina
Rantakokko
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Piia
Nyström
kommunikationsministeriet
professor
Sakari
Melander.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Riksåklagarämbetet
centralkriminalpolisen
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.
Samband med andra handlingar
Lagutskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet U 33/2018 rd (det s.k. E-evidence förslaget) LaUU 35/2018 rd, LaUU 29/2018 rd och LaUU 16/2018 rd
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 70 och hänvisning till Eutori EU/2019/0418. 
Statsrådets ståndpunkt
Se statsrådets finska skrivelse E 131/2018 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LaVL 1/2019 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Lagutskottet meddelar
att det omfattar regeringens ståndpunkt med betoning på de framförda synpunkterna
Helsingfors 28.5.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ville
Tavio
saf
medlem
Sanna
Antikainen
saf
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Vilhelm
Junnila
saf
medlem
Antti
Kaikkonen
cent
medlem
Antero
Laukkanen
kd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Jaana
Pelkonen
saml
medlem
Johannes
Yrttiaho
vänst
ersättare
Kaisa
Juuso
saf
ersättare
Elina
Lepomäki
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikko
Monto.
Senast publicerat 06-08-2019 08:33